Občina po meri invalidov

Informacijska pisarna za invalide

Vodnik po pravicah invalidov – skrajšana oblika

Vodnik po pravicah invalidov

Vodnik po pravicah invalidov  v zvočni tehniki

Vodnik po pravicah invalidov v znakovnem jeziku

Okrogla miza zaposlovanje invalidov v Občini Miren-Kostanjevica in Renče-Vogrsko

Drugo regijsko srečanje – izzivi staranja

Paraolimpijski šolski športni dan v Biljah

 

Skrb za invalide in druge ranljive skupine občanov je ena od pomembnih usmeritev Občine Miren-Kostanjevica, zato se je občina v letu 2015 tudi podala na pot pridobivanja listine Občina po meri invalida. S ciljem večje kvalitete osebnega življenja vseh invalidov in njihovih družin ter upoštevanjem različnosti potreb vseh svojih občanov, želi občina načrtno razvijati, vzpodbujati in realizirati dejavnosti in ukrepe, ki ustvarjajo možnosti za vse prebivalce, njihovo socialno vključenost in za aktivno udeležbo v družbenem življenju občine z namenom udejanjanja pravic človeka in državljana.

Vključitev v projekt je županu predlagalo Medobčinsko društvo delovnih invalidov Goriške. S tem je občina sprejela odgovornost za trajno izvajanje projekta. Oblikovala se je koordinacija invalidskih organizacij, ki povezuje vse invalidske organizacije, ki delujejo na področju občine in skupaj predstavljajo svoje delovanje javnosti. V ta namen je župan ustanovil Svet za invalide pri Občini Miren – Kostanjevica, v katerega so enakopravno vključeni predstavniki invalidskih organizacij, ki delujejo na območju občine.

S pomočjo KS in občinske uprave je bil pripravljen seznam kritičnih točk (storitve in objekti) za invalide, ki so jih na poziv sveta poslali predstavniki KS iz občine. Seznam bomo na predlog zainteresirane javnosti nenehno dopolnjevali. Začelo se bo pripravljati tudi elaborat z ustrezno dokumentacijo, ki ga bo občina upoštevala pri pripravi vse gradbene dokumentacije (npr. klančina za invalidske vozičke mora imeti tudi ustrezen naklon itd).

V občini smo se poslužili Centra za starejše Miren kot generatorja vsebin in dejavnosti za ciljno skupino  ranljivih, ne samo invalidov, tudi starejših in tistih z nizkim socialno-ekonomskim statusom. V okviru popoldanskih dejavnosti Centra za starejše Miren se organizirajo dnevi dejavnosti za ranljive skupine , kjer se glede na ponudbe društev omogoči predavanja po njihovi izbiri. Skupen cilj in dodana vrednost Centra za starejše Miren bi bilo organizirano družabno in socialno življenje ranljivih skupin, kar je najtežje rešljiv problem današnjih časov – kako osamljene ljudi povleči iz osamelosti in jih ponovno vključiti v lokalno življenje.

Vzpostavljeno je bilo tudi sodelovanje z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, ki ima tudi svojo predstavnico v Svetu invalidov. Poudarek sodelovanja je na opolnomočenju ranljivih skupin za preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni in po potrebi tudi na ostalih javnozdravstvenih problematikah.

Dne 17.5.2016 smo na občini organizirali okroglo mizo projekta »Občina po meri invalida« z naslovom »Položaj invalidov in ostalih ranljivih skupin v občini Miren-Kostanjevica«, ki se je je udeležilo kar 34 predstavnikov invalidskih organizacij in drugih nevladnih in javnih ustanov, ki se srečujejo s problematiko invalidov, da na osnovi skupnih ugotovitev pripravijo oceno položaja invalidov v občini in oblikujejo predloge za akcijski načrt. Pobude in potrebe po prilagoditvi storitev in infrastrukture potrebam invalidov in drugih ranljivih skupin bodo vključene v Akcijski načrt, ki bo predstavljen na eni izmed naslednjih sej občinskega sveta. Akcijski načrt občine bo konkretno opredelil naloge, odgovorne izvajalce, roke in vire financiranja.

Pri arhitekturni dostopnosti bo poudarek na dostopnosti do vseh storitev občinske uprave in ostalih za nemoteno življenje pomembnih storitev (zdravstvo, šolstvo, trgovina, sakralni objekti, pošta, banke, pokopališča itd). Pri komunikacijski dostopnosti bo poudarek na ustrezno oblikovanih in urejenih obveščevalnih tablah za slepe/slabovidne in na indukcijski zanki za vsaj eno dvorano, kjer se izvaja največ prireditev v občini. Predloga bosta s strani Sveta invalidov in župana predlagana občinskemu svetu v sprejem.

Marko Štanta, predsednik Sveta za invalide pri Občini Miren-Kostanjevica

 

img_1831   img_1887  img_1836