Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Občina Miren-Kostanjevica
Naslov: Miren, 137, 5291 Miren
Kontakt: 05 330 46 70
Fax: 05 330 46 82
El.naslov: tajnistvo@miren-kostanjevica.si
Spletna stran: www.miren-kostanjevica.si
Odgovorna uradna oseba: Mauricij Humar, župan
Datum prve objave kataloga: 23. 7. 2007
Datum zadnje spremembe: 10. 2. 2016

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.miren-kostanjevica.si

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga


Kratek opis delovnega področja organa:
Delovno področje občinske uprave Občine Miren-Kostanjevica je določeno v Statutu Občine Miren-Kostanjevica.
Drugi člen odloka se glasi:
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, ki so določena s tem odlokom.
Občinska uprava Občine Miren-Kostanjevica je enovit organ, ki opravlja naloge na področju:

 • normativno pravnih zadev
 • splošnih zadev
 • upravnih zadev
 • javnih financ
 • gospodarskih dejavnosti in kmetijstva
 • družbenih dejavnosti
 • varstva okolja in urejanja prostora
 • gospodarskih javnih služb in infrastrukture
 • gospodarjenja s stavbnimi zemljišči, stanovanji in premoženjem občine

 

Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Na podlagi 9. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/03) je župan Občine Miren-Kostanjevica Mauricij Humar, za osebo pristojno za posredovanje informacij javnega značaja v upravi Občine Miren-Kostanjevica, je določil                                          .

Ime in priimek: Tjaša Klavora
Funkcija: direktorica občinske uprave
Naslov: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren
Telefonska številka: 05/330 46 83
Elektronski naslov: tjasa.klavora@miren-kostanjevica.si

 

Prečiščena besedila predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa, povezana z državnim registrom predpisov na spletu

Državni predpisi

Predpisi Evropske skupnosti
Predpisi Občine Miren-Kostanjevica
Statut Občine Miren-Kostanjevica

Poslovnik občinskega sveta

 

Programi, strategije, stališča, mnenja in navodila, ki so splošnega pomena ali so pomembna za poslovanje organa s fizičnimi in pravnimi osebami oziroma za odločanje o njihovih pravicah ali obveznostih, študije in druge podobne dokumente, ki se nanašajo na delovno področje organa;

Strategija razvoja turizma v Občini Miren-Kostanjevica (sklep o spremembi strategije, priloga 1, priloga 2, priloga 3, priloga 4, priloga 5, priloga 6)

Lokalni energetski koncept

 

Predlogi predpisov, programov, strategij in drugih podobnih dokumentov, ki se nanašajo na delovno področje organa

se objavljajo na spletni strani Občine Miren-Kostanjevica pod rubriko: Občinski svet / Gradiva sej občinskega sveta.

 

Vse objave in razpisno dokumentacijo v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila

se objavljajo na spletni strani Občine Miren-Kostnajevica pod rubriko: Razpisi in javne razgrnitve

 

Seznam vrst upravnih, sodnih postopkov ali zakonodajnih postopkov

 • LOKACIJSKA INFORMACIJA IN POTRDILO O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČA
  Področje: urbanizem
 • ZNIŽANO PLAČILO VRTCA
  Področje: družbene dejavnosti
 • DENARNA POMOČ
  Področje: družbene dejavnosti
 • OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV
  Področje: splošne zadeve
 • PRIJAVA OBVEZNOSTI PLAČILA KOMUNALNE TAKSE
  Področje: okolje, prostor in komunalne zadeve
 • KOMUNALNI PRISPEVEK
  Področje: okolje, prostor in komunalne zadeve
 • IZDAJA PROJEKTNIH POGOJEV ZA GRADNJO TER IZDAJA SOGLASJA H GRADNJI
  Področje: okolje, prostor in komunalne zadeve
 • DOVOLJENJE ZA POPOLNO ALI DELNO ZAPORE CESTE
  Področje: okolje, prostor in komunalne zadeve
 • SKLEPANJE NAJEMNIH POGODB, EVIDENTIRANJE ANEKSOV K NAJEMNIM POGODBI
  Področje: splošne zadeve
 • PREDKUPNA PRAVICA
  Področje: okolje, prostor in komunalne zadeve
 • PRIDOBITEV SOGLASJA ZA PRODAJO IZVEN POSLOVNIH PROSTOROV
  Področje: gospodarstvo
 • PRIJAVA RAZPOREDA OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKEGA OBRATA
  Področje: gospodarstvo
 • SOGLASJE ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
  Področje: gospodarstvo

Seznam javnih evidenc s katerimi organ upravlja:

Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ je objavljen na tej povezavi.

 

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:

Program za vodenje pisarniškega poslovanja, program za obračunavanje upravičenosti in prispevkov za zdravstveno zavarovanje občanov, program za pripravo odločb za višini plačila staršev za program vrtcev, program za finačno-računovodsko poslovanje.

 

Druge informacije javnega značaja

Opombe: Druge informacije javnega značaja s področja dela in aktivnosti Občinske uprave, Občinskega sveta ter župana so na voljo na spletni strani Občine Miren-Kostanjevica v naslednjih dinamičnih sklopih vsebin:

 • Župan
 • Občinski svet
 • Nadzorni svet
 • Občinska uprava
 • Splošni podatki
 • Občinske investicije
 • Arhiv novic
 • Obrazci
 • Razpisi
 • Seje
 • Občinski predpisi
 • Povezave
 • Arhiv dogodkov
 • Turizem

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa: Postopek za dostop do informacij javnega značaja je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in se lahko zahteva ustno ali pisno. Organ lahko prošnji ugodi, ali jo z odločbo delno ali v celoti zavrne ali zavrže. V slednjem primeru ima prosilec pravico do pritožbe na državnega pooblaščenca za dostop informacij javnega značaja, postopek pa se izvaja po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku. Organ lahko prosilcu skladno z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja zaračuna materialne stroške posredovanja le teh.

 

Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v katerih se nahajajo informacije:
Prosilci lahko informacije javnega značaja zahtevajo po elektronski pošti na naslov:
tajnistvo@miren-kostanjevica.si

 

 

Opis fizičnega dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo:

Glavna pisarna Občine Miren-Kostanjevica, v času uradnih ur:

Ponedeljek in torek:
od 8.00 do 12.00 in od 13:00 do 15:00 ure

Sreda :
od 8.00 do 12:00 in od 13:00 do 16:30 ure

Petek:
od 8.00 do 12.00

Povezave:

Obrazec:

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij:

 • novinarska vprašanja (nanašajo se na vsa področja delovanja občine in najrazličnejše dogodke v organizaciji občine
 • informacije glede izvajanja proračuna

 

5. Poročila o dostopu do informacij javnega značaja

 • Poročilo za leto 2009 (doc)
 • Poročilo za leto 2010 (doc)
 • Poročilo za leto 2011 (pdf)
 • Poročilo za leto 2012 (pdf)
 • V letu 2013 je bilo 5 dostopov do IJZ v celoti ugodenih, prejeli smo 1 pritožbo zoper molk organa.
 • V letu 2014 smo prejeli 3 vloge za dostop do IJZ, ki so bile v celoti ugodene.
 • Poročilo za leto 2015  (pdf)