Razpisi, povabila in javne razgrnitve

Javni razpisi

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2017

Datum objave: 25. 5. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 14. 6. 2017 23:59
Številka: 322-0015/2017-3

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 s spremembami) in na podlagi prvega odstavka 2. člena Pravilnika o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 76/09), Občina Miren-Kostanjevica objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2017.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
- prireditve in dejavnosti, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo Občine Miren-Kostanjevica,
- akcije na področju urejanja in varovanja okolja, ohranjanja kulturne in naravne dediščine, oživljanja ljudskih običajev in domače obrti.

Prijava na javni razpis z oznako 'JAVNI RAZPIS TURIZEM 2017 - NE ODPIRAJ' mora biti oddana priporočeno po pošti na naslov Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren ali osebno v tajništvu občine v zaprti kuverti, najkasneje do vključno 14.6.2017 . Šteje se, da je prijava pravočasna, če je oddana zadnji dan roka na pošti priporočeno ali oddana osebno v tajništvu občine do 12.00 ure.

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2017

Datum objave: 5. 5. 2017 11:00
Razpis se zaključi: 25. 5. 2017 12:00
Številka: 0811-0002/2017

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje projektov na področju družbenih dejavnosti
v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2017

Rok za oddajo vlog: 25.5.2017

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
• projekti za aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa mladih;
• preventivni programi in projekti za preprečevanje zlorabe drog in drugih nevarnih substanc;
• počitniški programi za mlade (aktivnosti med šolskimi in študijskimi počitnicami);
• aktivnosti upokojenskih društev;
• aktivnosti društev žena oz. aktivov žena;
• aktivnosti veteranskih, borčevskih in domoljubnih organizacij;
• izvedba drugih akcij, ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in dostopnosti storitev (izdaja knjižnih publikacij, zbornikov, revij ter zvočnih in video zapisov ipd.).

Sofinanciranje prireditev in dejavnosti s področja kulture, športa, turizma, humanitarnih in socialnih dejavnosti ni predmet tega javnega razpisa.

 

Javni pozivi

Javni pozivi

Javni razpis za podelitev priznanj Občine Miren-Kostanjevica

Datum objave: 11. 5. 2017 8:00
Razpis se zaključi: 12. 6. 2017 12:00
Številka: 007-12/2017

Občina Miren-Kostanjevica vabi posameznike s stalnim prebivališčem v Občini Miren-Kostanjevica, ožje dele lokalne skupnosti ali pravne osebe in druge organizacije, ki so tesno povezane z delovanjem občine, da predložijo pobude za podelitev priznanj Občine Miren-Kostanjevica.

Več v priloženih dokumentih.

 

Javna naročila

 

Javna naznanila

 

Javni natečaji

 

Ostali razpisi

Ostali razpisi

Namerao ustanovitvi stvarne služnost

Datum objave: 19. 5. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 4. 6. 2017 23:59
Številka: 478-17/2017-2

Občina Miren-Kostanjevica objavlja Namero o ustanovitvi stvarne služnosti za parc. št.3597, 3598, 3596 k.o. Opatje selo nad delom nepremičnine parc. št.476/4 k.o. Opatje selo.

 

Potekle javne objave

Arhiv objav od leta 2016

Arhiv objav 2007 – 2015