Aktualni razpisi in ostale aktualne javne objave

Javni pozivi

JAVNI POZIV za posredovanje predlogov kandidatov za predstavnike Občine Miren-Kostanjevica v organih javnih zavodov, javnih skladov in podjetij

Datum objave: 10. 12. 2018 8:00
Razpis se zaključi: 20. 12. 2018 23:59
Številka: 0111-0008/2018-2

Občina Miren-Kostanjevica se je odločila, da bo z namenom omogočanja še bolj demokratičnega upravljanja občine, vključevala zainteresirane posameznike za imenovanje predstavnikov občine v svete in upravne odbore javnih zavodov, skladov in podjetij. S tem pozivom se vsem občankam in občanom odpira možnost za predlaganje kandidatov v vloge predstavnikov občine.
 
S tem pozivom se išče kandidata za:

člana nadzornega sveta JAVNI SKLAD MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKE;
člana v Svetu lokalnih skupnosti CSD SEVERNA PRIMORSKA;
člana sveta zavoda LJUDSKA UNIVERZA NOVA GORICA;
člana sveta zavoda GORIŠKA LEKARNA NOVA GORICA;
člana nadzornega sveta KRAŠKI VODOVODI SEŽANA D.O.O.;
člana  sveta zavoda GORIŠKA KNJIŽNICA.                                                                                                                                                                                                                             

NAMEN IN POSLANSTVO PREDSTAVNIKOV OBČINE V JAVNIH ZAVODIH, SKLADIH IN PODJETJIH
Zavodi, skladi in podjetja v katerih nastopa občina Miren-Kostanjevica kot (so)ustanovitelj ali lokalna skupnost na območju katere imajo le-ti  sedež, opravljajo javno pomembne naloge z različnih področij družbe in življenja. Občina zato želi spodbujati svoje zavode, sklade in podjetja k naslednjim ciljem:

delovanje  za dobro ljudi,
sledenje sodobnim vsebinskim, tehnološkim in organizacijskim trendom,
ustvarjanje dodane vrednost na trgu,
uresničevanje svojega  javnega poslanstva,
nenehno izboljševanje svojega delovanja.

 
PRIČAKOVANJA OD KANDIDATOV
S tem javnim pozivom želimo pritegniti posameznike, ki se čutijo sposobni, usposobljeni in izkušeni za usmerjanje, nadziranje in spodbujanje delovanja ter preobrazbe javnega zavoda/ sklada/ podjetja v smeri zgoraj zapisanih ciljev. Od predstavnikov občine pričakujemo, da pošteno zastopajo interese ustanovitelja oz. predstavnika lokalne skupnosti in se usklajujejo z njim ter delujejo konstruktivno in vestno.
 
MANDAT IN ROK ZA ODDAJO VLOGE

Rok za oddajo vloge je 20.12.2018. Vloga je priloga k temu pozivu.
Mandat traja 4 leta.

 
POGOJI

Kandidat mora imeti stalno prebivališče v občini Miren-Kostanjevica.
Kandidat ne sme biti v poslovnem razmerju z javnim zavodom (dobavitelj blaga ali storitev za javni zavod za katerega kandidira, vključujoč svetovalne in revizorske storitve).

 
KRITERIJI ZA IZBOR KANDIDATOV
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo pri izbiri kandidata poleg navedenih pogojev upoštevala tudi kriterije, kot je strokovna usposobljenost na delovnem področju zavoda/ sklada/ podjetja  za katerega kandidat kandidira ter poznavanje delovanja le-tega. Formalno nepopolne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
 
POSTOPEK IN NASLOV ZA PRIJAVO
Predlagatelji pošljejo prijavni obrazec (PRILOGA 1) v zaprti ovojnici z označbo: 'za javni poziv', in sicer na naslov: Občina Miren-Kostanjevica, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Miren 137, 5297 Miren-Kostanjevica.
 
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: tajnistvo@miren-kostanjevica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom, zadošča sken fizično podpisanega dokumenta.
 
Kontaktna oseba za dodatna pojasnila: Mojca Bratina, tel. št.: 05 330 46 75.
 
POSTOPEK IZBIRE
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, bo na podlagi prispelih predlogov, pripravila in posredovala sklep o imenovanju v odločanje Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica.
 
V postopku javnega poziva ni možnosti vlaganja pravnih sredstev. Kandidati kazensko in materialno odgovarjajo za pravilnost navedb v vlogi.
 
 
                                                                                                                                               PREDSEDNIK
Aleš Batistič     l.r.

Poziv za javno zbiranje ponudb

Javno zbiranje ponudb za prodajo motokultivatorja

Datum objave: 22. 11. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 31. 12. 2018 23:59
Številka: 478-26/2018

Občina Miren-Kostanjevica objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo motokultivatorja.

Javni razpisi

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali

Datum objave: 16. 11. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 18. 12. 2018 12:00
Številka: 344-1/2018

Občina Miren-Kostanjevica objavlja Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali.

Javni pozivi

JAVNI POZIV STROKOVNI IN ZAINTERESIRANI JAVNOSTI k posredovanju predlogov primernih vsebin z možnostjo izvedbe za uporabo obstoječega objekta 'Frnaža Bilje' s pripadajočo okolico

Datum objave: 13. 7. 2018 10:00
Razpis se zaključi: 31. 12. 2018 23:59
Številka: 00

Na podlagi sklepa, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na svoji 37. redni seji dne 20. 06. 2018 Občina Miren-Kostanjevica objavlja

JAVNI POZIV STROKOVNI IN ZAINTERESIRANI JAVNOSTI k posredovanju predlogov primernih vsebin z možnostjo izvedbe za uporabo obstoječega objekta 'Frnaža Bilje' s pripadajočo okolico


Občina Miren-Kostanjevica poziva strokovno in zainteresirano javnost k posredovanju predlogov primernih vsebin z možnostjo izvedbe za uporabo obstoječega objekta 'Frnaža Bilje' s pripadajočo okolico, ki obsega parcele št. 370/27, 370/21, 370/22 in 370/50 vse k. o. 2318-BILJE.
Vaše predloge pošljite najkasneje do 31. 12. 2018 na naslov: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren ali po el. pošti na naslov: tajnistvo@miren-kostanjevica.si.
Za dodatne informacije in ogled lahko kontaktirate g. Albina Pahorja na tel. št. 05/3304678, 031 311941, el. naslov: albin.pahor@miren-kostanjevica.si.
Prispele predloge bo pregledala komisija, ki jo bo imenoval župan.

 

 

Potekli javni javni razpisi in ostale javne objave

Arhiv objav od leta 2016 | Arhiv objav od leta 2016 na portalu MojaObcina.si

Arhiv objav 2007 – 2015