Aktualni razpisi in ostale aktualne javne objave

Javni pozivi

PONOVNI JAVNI POZIV za posredovanje predlogov kandidatov za imenovanje članov Občinske volilne komisije Občine Miren-Kostanjevica ter njihovih namestnikov

Datum objave: 21. 3. 2019 8:00
Razpis se zaključi: 26. 3. 2019 12:00
Številka: 041-0002/2019-2

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja
 
PONOVNI JAVNI POZIV
za posredovanje predlogov kandidatov za imenovanje članov Občinske volilne komisije Občine Miren-Kostanjevica ter njihovih namestnikov
 
Zaradi poteka mandata dosedanjim članom Občinske volilne komisije Občine Miren-Kostanjevica (v nadaljevanju: OVK) je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pričela s postopkom imenovanja Občinske volilne komisije za obdobje štirih let.
 
V skladu s 35. čl. Zakona o lokalnih volitvah (ZLV; Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, 45/08, 83/12 in 68/17) Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov. Načelo je, da so člani občinskih organov, torej tudi volilnih komisij, imenovani izmed občanov, vendar pa je od tega načela mogoče odstopiti, kadar gre za imenovanje predsednika občinske volilne komisije ter njegovega namestnika, ki morata  biti imenovana izmed sodnikov oziroma  diplomiranih pravnikov, kadar le teh v občini ni oziroma niso kandidirali za nastop funkcije. Na podlagi smiselne uporabe iz 4. člena ZLV in v skladu  s 24. členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 54/07 - odl. US, 35/14 - odl. US in 23/17) so člani volilnih organov lahko le osebe, ki imajo volilno pravico in hkrati  ne smejo biti člani več kot enega volilnega organa. V skladu s 25. členom navedenega zakona člani Občinske volilne komisije ne smejo hkrati kandidirati na volitvah in ne morejo biti določeni za predstavnike oz. zaupnike list kandidatov. Na podlagi 38. člena ZLV člane OVK imenuje občinski svet.
 
Zaželeno je, da ima kandidat za člana  OVK izkušnje z volitvami oz. pozna volilno zakonodajo.
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Miren-Kostanjevica zato vabi politične stranke, druge interesne organizacije in občane, da posredujejo predloge kandidatov za člana/-ico Občinske volilne komisije Občine Miren-Kostanjevica.
 
Predloge lahko oddate, na izpolnjenem  priloženem obrazcu (za predsednika ali za člana), do vključno torka, 26. 3. 2019 do 12h, osebno na naslov: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, s pripisom 'Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja', oziroma po e-pošti na: tajnistvo@miren-kostanjevica.si.

 
 
Predsednik KMVVI                                                                                                                                               Aleš Batistič l.r.

Javni razpisi

Javni razpis za izbiro ponudnikov za izvajanje gostinske dejavnosti na prireditvi 1. maj Opatje selo 2019

Datum objave: 18. 3. 2019 12:00
Razpis se zaključi: 1. 4. 2019 23:59
Številka: 00

Javni zavod za turizem Občine Miren-Kostanjevica vabi gostinske ponudnike in druge ponudnike, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti, k sodelovanju na javnem razpisu za izbiro ponudnikov za izvajanje gostinske dejavnosti na prireditvi 1. maj Opatje selo 2019. Rok za oddajo ponudb je 1. april 2019. Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti, na kateri mora biti vidna oznaka 'NE ODPIRAJ - GOSTINSKA PONUDBA - 1 MAJ 2019'Vse podrobnosti so zapisane v priloženem razpisu. Ponudbo pa lahko oddate na priloženem obrazcu.

Javni razpisi

Javni razpis za direktorja Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica

Datum objave: 8. 3. 2019 6:00
Razpis se zaključi: 23. 3. 2019 23:59
Številka: 100-10/2019-1

Na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS št. 16/18) in Statuta Javnega zavoda za turizem občine Miren-Kostanjevica objavljamo  prosto delovno mesto DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA S PODROČJA TURIZMA (JZT) m/ž (šifra delovnega mesta: B017850)

 

 

Potekli javni javni razpisi in ostale javne objave

Arhiv objav od leta 2016 | Arhiv objav od leta 2016 na portalu MojaObcina.si

Arhiv objav 2007 – 2015