Aktualni razpisi in ostale aktualne javne objave

Ostali razpisi

Brezplačna plakatna mesta za referendumsko kampanjo o Zakonu o izgradnji, upravljanju ihn gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača - Koper

Datum objave: 18. 4. 2018 8:00
Razpis se zaključi: 25. 4. 2018 12:00
Številka: 041-3/2018

Na podlagi 8. člena Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 11/11, 28/11 - odl. US in 98/13) objavljamo


POGOJE
ZA BREZPLAČNO UPORABO
PLAKATNIH MEST ZA REFERENDUMSKO KAMPANJO1. Občina Miren-Kostanjevica ponuja političnim strankam oz. organizatorjem referendumske kampanje o Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača - Koper (ZIUGDT) tri brezplačna plakatna mesta, in sicer po eno plakatno mesto v naseljih Miren, Bilje in ob regionalni cesti Opatje selo - Kostanjevica na Krasu na križišču Križ pot.

2. Politične stranke oz. organizatorji volilne kampanje morajo vlogo za brezplačno uporabo plakatnih mest oddati najkasneje do srede 25.4.2018 do 12.00 ure na naslov: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren ali jo do navedenega roka poslati po elektronski pošti na naslov: tajnistvo@miren-kostanjevica.si. V vlogi je potrebno navesti elektronski naslov prijavitelja.

3. Vrstni red na posameznih plakatnih mestih bo določen z javnim žrebanjem, ki bo potekal 25.4.2018 ob 14.00 uri na sedežu Občine Miren-Kostanjevica, v Mirnu 137, 5291 Miren.

4. O rezultatih žrebanja bodo prijavljeni obveščeni najkasneje do 26.4.2018 po elektronski pošti na v vlogi navedeni elektronski naslov.

5. Nameščanje plakatov na dodeljena plakatna mesta bo izvedla Občinska uprava Občine Miren-Kostanjevica in se bo pričelo 26.4.2018.

6. Možno je nameščanje plakatov, ki merijo največ format B1 (71 x 100 cm).

7. Na drugih lokacijah je možno plakatiranje na podlagi Odloka o plakatiranju v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 118/2008).

Ostali razpisi

Brezplačna plakatna mesta za predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije

Datum objave: 18. 4. 2018 8:00
Razpis se zaključi: 16. 5. 2018 12:00
Številka: 041-4/2018

Na podlagi 8. člena Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 11/11, 28/11 - odl. US in 98/13) objavljamo


POGOJE
ZA BREZPLAČNO UPORABO PLAKATNIH MEST ZA
Predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije1. Občina Miren-Kostanjevica ponuja političnim strankam oz. organizatorjem volilne kampanje za predčasne volitve poslancev v Državni zbor RS, ki bodo 3. junija 2018, tri brezplačna plakatna mesta, in sicer po eno plakatno mesto v naseljih Miren, Bilje in ob regionalni cesti Opatje selo - Kostanjevica na Krasu na križišču Križ pot.

2. Politične stranke oz. organizatorji volilne kampanje morajo vlogo za brezplačno uporabo plakatnih mest oddati najkasneje do srede 16.5.2018 do 12.00 ure na naslov: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren ali jo do navedenega roka poslati po elektronski pošti na naslov: tajnistvo@miren-kostanjevica.si. V vlogi je potrebno navesti elektronski naslov prijavitelja.

3. Vrstni red na posameznih plakatnih mestih bo določen z javnim žrebanjem, ki bo potekal 16.5.2018 ob 14.00 uri na sedežu Občine Miren-Kostanjevica, v Mirnu 137, 5291 Miren.

4. O rezultatih žrebanja bodo prijavljeni obveščeni najkasneje do 17.5.2018 po elektronski pošti na v vlogi navedeni elektronski naslov.

5. Nameščanje plakatov na dodeljena plakatna mesta bo izvedla Občinska uprava Občine Miren-Kostanjevica in se bo pričelo 16.5.2018.

6. Možno je nameščanje plakatov, ki merijo največ format B1 (71 x 100 cm).

7. Na drugih lokacijah je možno plakatiranje na podlagi Odloka o plakatiranju v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 118/2008).

Javni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Miren-Kostanjevica

Datum objave: 17. 4. 2018 8:00
Razpis se zaključi: 8. 8. 2018 23:59
Številka: 41010-1/2018-2

Občina Miren-Kostanjevica objavlja Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Miren-Kostanjevica.

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2018

Datum objave: 13. 4. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 14. 5. 2018 12:00
Številka: 322-0007/2018-3

Občina Miren-Kostanjevica objavlja Javni razpis za za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2018


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
- prireditve in dejavnosti, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo Občine Miren-Kostanjevica,
- akcije na področju urejanja in varovanja okolja, ohranjanja kulturne in naravne dediščine, oživljanja ljudskih običajev in domače obrti.

Rok za oddajo vlog in način predložitve:
Prijava na javni razpis z oznako 'JAVNI RAZPIS TURIZEM 2018 - NE ODPIRAJ' mora biti oddana priporočeno po pošti na naslov Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren ali osebno v tajništvu občine v zaprti kuverti, najkasneje do vključno 14.5.2018 . Šteje se, da je prijava pravočasna, če je oddana zadnji dan roka na pošti priporočeno ali oddana osebno v tajništvu občine do 12.00 ure.


Javni pozivi

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za najem električnega osebnega vozila

Datum objave: 5. 4. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 25. 4. 2018 9:00
Številka:

Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 51/2018) in 50. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016 in 11/18) objavlja naslednje neobvezujoče


JAVNO ZBIRANJE PONUDB
za najem električnega osebnega vozila


1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb

Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, matična št. 5881838000, davčna št. SI57235708

2. Predmet zbiranja ponudb

Poslovni najem enega (1) električnega osebnega vozila (v nadaljevanju vozilo).

Vozilo, ki je predmet najema, mora biti novo in nerabljeno ter v skladu s tehničnimi zahtevami, navedenimi v nadaljevanju.

Mesečni strošek najema vozila mora vključevati:
- Vozilo;
- Storitve upravljanja in administrativni stroški (spletno vodenje evidenc vozil, upravljanje zavarovalnih polic, vodenje škodnih primerov in poročila o škodnih dogodkih, registracija, itd. vse v povezavi z nemoteno in učinkovito rabo najetih vozil);
- Vsi stroški registracij in s tem povezanih postopkov;
- Tehnični pregled, v kolikor je potreben;
- Redno vzdrževanje in servisiranje vozila, vključno z reševanjem rednih in izrednih servisnih primerov (storitev + material);
- Vsa izredna popravila in zagotavljanje popravil zaradi obrabe (storitev + material);
- Dodatne letne pnevmatike (število letnih pnevmatik za obdobje 36 mesecev na 1 vozilo največ 4);
- Dodatne zimske pnevmatike (število zimskih pnevmatik za obdobje 36 mesecev na 1 vozilo največ 4);
- Hramba, centriranje in premontaža pnevmatik iz predhodnih dveh alinej;
- Pomoč na cesti (doma in v tujini oz. Evropa);
- Nadomestno vozilo;
- Zavarovanje vozila (AO in AO plus, polni KASKO, do 1% odbitne franšize, tudi parkirišče in stekla, zavarovanje vozila mora kriti vse možne škodne dogodke, zavarovanje potnikov, pravna zaščita in zelena karta):
Stroški naročnika so zgolj: mesečna najemnina, parkirnine, vinjete za uporabo avtocest in morebitne globe ter kazni za storjene prometne prekrške.

Vsi ostali stroški, povezani z vozilom, morajo biti vključeni v mesečni strošek najema, tako da naročnika ne bremenijo nobeni drugi stroški, razen izrecno navedenih v prejšnjem stavku.

Letno število prevoženih kilometrov za najeto vozilo je 15.000 km na leto. V kolikor bo v treh letih na vozilu prevoženih manj kilometrov kot je predvideno, se v poračunu obravnava kot da je vozilo prevozilo predvideno število kilometrov. Ob koncu najema vozila se izvede poračun glede na dejansko prevožene kilometre.

Časovno obdobje najema je največ 36 mesecev, šteto od datuma sklenitve pogodbe.

V primeru okvare vozila je potrebno zagotoviti nadomestno vozilo v roku do največ 3 ur od prijave okvare. Pri predaji vozila naročniku mora nadomestno vozilo imeti polno posodo z gorivom oz. napolnjeno baterijo, vinjeto, enako velja tudi pri vračilu nadomestnega vozila izvajalcu. Vozila, ki jih izvajalec ponudi naročniku kot nadomestno vozilo, morajo biti zavarovana (AO, AO+ in kasko). V primeru, da izvajalec v primeru okvare vozila po lastni krivdi ne zagotovi nadomestnega vozila v roku 3 ur od prijave okvare s strani naročnika, bo naročnik najel ustrezno nadomestno vozilo pri drugem ponudniku po svojem izboru (npr. rent-a-car). Te stroške najema nadomestnega vozila bo naročnik zaračunal izvajalcu, ki svoje obveznosti ni izpolnil oz. je z izpolnitvijo obveznosti zamujal.

Izvajalec mora zagotoviti zamenjavo vozila za novo enakovredno vozilo brez kakršnegakoli odškodninskega zahtevka do naročnika v primeru, da sam ali njegov pooblaščeni servis ob okvari napake le-te ne zna ali ne more odpraviti v roku 45 dni od dneva prevzema vozila v popravilo.

Izvajalec mora v primeru rednega servisa (do 1 dan) zagotoviti brezplačno nadomestno vozilo, v primeru daljšega servisiranja oz. popravila (več kot 1 dan) pa mora zagotoviti brezplačno nadomestno vozilo - enakovredno vozilo oziroma vozilo istega razreda, za celoten čas trajanja servisnih del. Vozilo mora biti zavarovano v enakem obsegu kot vozilo, ki je v tem času na servisiranju oz. popravilu.

Izvajalec mora nuditi tudi brezplačno pomoč na cesti za najeto vozilo v času najema (24 ur dnevno, 365 dni na leto). Izvajalec zagotovi klicno številko zaradi usklajevanja prevzema/predaje vozila na lokaciji/servisu (zaradi rednih servisov, popravil, zagotavljanja nadomestnega vozila, zamenjave pnevmatik, vleke vozila ipd.).

Izvajalec bo vozilo dobavil na lokacijo naročnika. Izvajalec mora obvestiti naročnika o terminu dobave najmanj 1 delovni dan pred dobavo vozila.

Pred prevzemom vozila je izvajalec dolžan naročniku predstaviti funkcije vozila, vgrajene opreme, ga seznaniti z njihovo pravilno in varno uporabo ter rokovanjem.

Prevzem vozila se izvrši zapisniško po dobavi vozila na lokaciji dobave. Prevzemni zapisnik podpišejo pooblaščeni predstavniki izvajalca in naročnika.

Rok dobave vozil je najkasneje 30.4.2018.

Vozilo mora biti ob dobavi opremljeno s pnevmatikami, ki bodo upoštevajoč zakonodajo ustrezna za čas, v katerem bo vozilo dobavljeno.

Pri oddaji javnega naročila se upoštevajo tudi temeljne okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju ( Ur. l. RS, št. 91/17). Temeljne okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju se upoštevajo v okviru Tehničnih specifikacij tega javnega naročila in posebnih določil pogodbe o izvedbi javnega naročila.

3. Pogoji oziroma zahteve

Ponudnik mora zagotoviti najem vozila s sledečimi tehničnimi karakteristikami:
Tehnične značilnosti vozila
- moč motorja: najmanj 97 kW (130 KM)
- navor: najmanj 250 Nm
- baterija: litij-ionska
- nazivna kapaciteta baterije: najmanj 35 kWh
- doseg (skladno z NEDC): najmanj 250 km
- trajanje polnjenja: do 100 % največ 17 ur
Minimalna oprema vozila
- Elektronski nadzor stabilnosti - ESC
- Sistem proti blokiranju koles - ABS
- Navigacijski sistem
- Elektronska parkirna zavora
- avtomatska klimatska naprava
- Aktivni informacijski zaslon
- najmanj 6 varnostnih blazin
- Toplotna črpalka za optimalni doseg
- polnilni kabel


4. Čas trajanja najema

Najemna pogodba se bo sklenila za določen čas. Začetek najema je 1.5.2018 in traja do vključno 30.4.2021.

5. Ponudbena cena

Ponudnik mora obvezno izpolniti priloženi obrazec PONUDBA. Veljavnost ponudbe mora biti najmanj 30 dni.

Opozorilo: Naročnik je pri plačilih v breme občinskih proračunov vezan na plačilne roke, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718).

6. Način, mesto in čas oddaje ponudb

Ponudniki lahko posredujejo ponudbeno dokumentacijo najkasneje do vključno 25.4.2018 do 9:00 ure na elektronski naslov tajnistvo@miren-kostanjevica.si ali v tiskani obliki v zaprti ovojnici priporočeno po pošti ali osebno v vložišče na naslov Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren. Na sprednji strani ovojnice mora biti navedeno: PONUDBA ZA NAJEM - ELEKTRIČNO OSEBNO VOZILO, št. …………, z oznako 'NE ODPIRAJ - ZBIRANJE PONUDB!'. Na zadnji strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.

Ponudbe predložene po izteku roka za oddajo ponudb bodo izločene iz postopka.

Odpiranje ponudb bo dne 25.4.2018 ob 10:00 uri in ne bo javno. Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja ponudb obveščeni na njihov elektronski naslov najkasneje v roku 3 dni po odpiranju ponudb. Izbrani ponudnik bo skupaj z obvestilom prejel v podpis tudi najemno pogodbo. Naročnik lahko v postopek vključi tudi pogajanja, ki bodo izvedena na dan odpiranja ponudb oziroma najkasneje v roku 24 ur po odpiranju ponudb.

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika za najem bo najnižja ponudbena cena - bruto mesečna najemnina.

Zbiranje ponudb naročnika ne zavezuje k podpisu najemne pogodbe. Naročnik lahko ustavi začeti postopek javnega zbiranja ponudb kadarkoli do sklenitve pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na spletni strani www.miren-kostanjevica.si.7. Dodatne informacije in vprašanja:

Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb lahko interesenti dobijo na Ime in naslov , tel. št 05 330 46 70 v času uradnih ur ali na e-naslovu tajnistvo@miren-kostanjevica.si
Mauricij Humar

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2018

Datum objave: 21. 3. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 20. 4. 2018 23:59
Številka: 33009-1/2018

OBVEŠČAMO VAS, DA JE ODPRT JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2018

Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja bo Občina Miren-Kostanjevica v letu 2018 dodeljevala pomoči v skupni višini 22.000 EUR za naslednje ukrepe:

A. SKUPINSKE IZJEME
 UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (gradnja in rekonstrukcija hlevov in gospodarskih poslopij, nakup nove kmetijske mehanizacije, stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij, postavitev rastlinjakov in zaščit pred neugodnimi vremenskimi razmerami, ureditev kmetijskega zemljišča, pašnika, trajnega nasada, nakup nove opreme za ureditev pašnika in napajališč, nakup večletnega sadilnega materiala);
 UKREP 4: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij;

B. DE MINIMIS
 UKREP 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji (dopolnilne dejavnosti na kmetiji);
 UKREP 6: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja (dopolnilne dejavnosti na kmetiji);

C. OSTALI UKREPI
 UKREP 8: Sofinanciranje izvedbe projektov na podeželju;

Sredstva iz naslova skupinskih izjem se bodo dodeljevala samo za še ne začete investicije.

Podrobnejši pogoji za prijavo so navedeni v javnem razpisu objavljenem na oglasni deski občine in na spletni strani http://www.miren-kostanjevica.si. Vloge so na voljo na spletni strani občine, na sedežu občine ali na sedežu KSS v Biljah. Za dodatne informacije pokličite 05 330 46 70.

Vlogo s popolno dokumentacijo je potrebno predložiti na naslov: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, MIREN 137, 5291 MIREN, osebno ali priporočeno po pošti (velja poštni žig), NAJKASNEJE do 20. APRILA 2018. Na ovojnici mora biti naveden pripis: 'NE ODPIRAJ - JR KMETIJSTVO'.

 

 

Potekli javni javni razpisi in ostale javne objave

Arhiv objav od leta 2016 | Arhiv objav od leta 2016 na portalu MojaObcina.si

Arhiv objav 2007 – 2015