Aktualni razpisi in ostale aktualne javne objave

Ostali razpisi

Namera o oddaji stvarnega premoženja v zakup

Datum objave: 10. 11. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 25. 11. 2017 23:59
Številka: 478-9/2017-7

Občina Miren-Kostanjevica objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v zakup, del zemljišča s parc. št. 82/1 k.o. Bilje

Javni razpisi

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

Datum objave: 2. 11. 2017 9:00
Razpis se zaključi: 14. 12. 2017 10:00
Številka: 4617-1/2017

OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA, OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA IN OBČINA KANAL OB SOČI
OBJAVLJAJO JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJEZA IZVAJANJE OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV
na območju Občine Šempeter-Vrtojba, Občine Miren-Kostanjevica in Občine Kanal ob Soči (v priponki).
Način, mesto in rok oddaje prijave:
Prijavitelji morajo oddati svoje prijave v zaprtih ovojnicah, na katerih nalepijo OBRAZEC OVOJNICA, ki je priložen kot končni obrazec prijavnega dela razpisne dokumentacije.
V primeru, da prijavitelj ne uporabi predmetnega obrazca ovojnice, mora oddati svojo prijavo v zaprti ovojnici, ki mora biti na naslovni strani opremljena z naslovom:
OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA
Trg Ivana Roba 3 a
5290 Šempeter pri Gorici

V spodnjem levem kotu mora biti oznaka: 'Ne odpiraj - prijava - Koncesija za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov'.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in naslov prijavitelja.
Naročnik/koncedent bo upošteval vse prijave, ki bodo prispele na zgoraj navedeni naslov najpozneje do 14.12.2017, do 10 ure.
Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno ali priporočeno po pošti na zgornji naslov. Če je prijava poslana po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in ure.
Prijave ni mogoče oddati v elektronski obliki.

Javni pozivi

Javni poziv za sofinanciranje registriranih enot kulturne dediščine na območju Občine Miren-Kostanjevica

Datum objave: 27. 10. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 6. 12. 2017 23:59
Številka: 622-0001-2017

Občina Miren-Kostanjevica odpira Javni poziv za sofinaciranje registrirane kulturne dediščine na njenem območju.Vlogo s popolno dokumentacijo je potrebno predložiti osebno ali priporočeno po pošti (velja poštni žig), najkasneje do 06. decembra 2017.

Javni razpisi

Javni razpis študijske pomoči

Datum objave: 20. 10. 2017 8:00
Razpis se zaključi: 20. 11. 2017 0:00
Številka: 600-5/2017

Občina Miren-Kostanjevica objavlja JAVNI RAZPIS za dodelitev enkratnih študijskih finančnih pomoči iz občinskega proračuna za leto 2017.
Predmet razpisa:
Občina Miren-Kostanjevica razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Miren-Kostanjevica, namenjena za dodelitev enkratnih študijskih finančnih pomoči - za nagrajevanje izjemnih dosežkov na področju športa, kulture, izobraževanja in drugih področjih.
Razpisni rok:
Rok za oddajo vlog in vseh zahtevanih dokumentov je 20.11.2017. Prepozno prispele vloge komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte v originalni pošiljki vrnjene pošiljatelju.
Dodatne informacije:
Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite pri podsekretarki za družbene dejavnosti, Roberti Filipič, tel.: 05 330 46 77 ali po elektronski pošti roberta.filipic@miren-kostanjevica.si.

 

 

Potekli javni javni razpisi in ostale javne objave

Arhiv objav od leta 2016 | Arhiv objav od leta 2016 na portalu MojaObcina.si

Arhiv objav 2007 – 2015