Občina po meri invalidov

INFORMACIJSKA PISARNA ZA INVALIDE, BOLNIKE IN DELODAJALCE

V Občini Miren-Kostanjevica deluje informacijska pisarna »Vodnik po pravicah invalidov,« ki jo vodi mag. Valter Adamič,  koordinator projekta “Občina po meri invalidov.”
Pisarna deluje vsako prvo sredo v mesecu med 14.00 in 16.00 uro
v sejni sobi Občine Miren-Kostanjevica, Miren 137, 2. nadstropje.
Kontakti:
elektronski naslov: info.invalidi@miren-kostanjevica.si
telefon: 064 142 449, 05 330 46 70

Vhod za invalide je zadaj, dvigalo je zagotovljeno.
Več o informacijski pisarni preberite tukaj

 

BREZPLAČNI PREVOZI ZA INVALIDE IN STAREJŠE OBČANE

Komu so namenjeni brezplačni prevozi?

Brezplačni prevozi so namenjeni občanom Občine Miren-Kostanjevica, starejšim nad 65 let in invalidom z različnimi oblikami invalidnosti (gibalno ovirani, slepi in slabovidni, gluhi…), ki nimajo možnosti lastnega prevoza ali prevoza s strani druge osebe, imajo slabe povezave z javnim prevozom in imajo nizke mesečne dohodke.

 Za katere namene se lahko koristijo?

Brezplačni prevozi so prvenstveno namenjeni za koriščenje zdravstvenih storitev: prevoz do zdravnika, zobozdravnika in fizioterapije v ambulante Zdravstvenega doma Nova Gorica in do Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca v Šempetru. Uporabniki nadalje lahko urejajo zadeve v javnih ustanovah na območju naše občine, občine Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba (občina, Upravna enota, CSD, ZPIZ…). Prevozi se lahko koristijo za prevoz do pošte in lekarne na območju občine in do trgovin na območju občine ter do Šempetra in Nove Gorice.

 Daljše relacije

Posamezni uporabnik lahko koristi prevoz 2 x letno v zdravstvene namene do drugih zdravstvenih ustanov po Sloveniji, izjemoma in po predhodnem dogovoru  z občino 3 x letno.

 Kdo izvaja prevoze?

Prevoze po dogovoru z občino izvaja Društvo paraplegikov severne Primorske, ki ima vozilo, prirejeno  za prevoz invalidov na vozičkih. Za prevoz se je potrebno naročiti 7 delovnih dni  pred želenim datumom na telefonsko številko 040 543 338 – obvezno v času uradnih ur društva: pon., tor., čet., pet.: 8:00-12:00, sre.: 12:00-16:00. Odpoved prevoza je potrebno sporočiti 3 dni pred naročenim datumom. Prevozi se izvajajo od ponedeljka do petka, tudi v popoldanskem času, ob sobotah izjemoma po dogovoru. Če so termini zasedeni, imajo prednost člani Društva paraplegikov in prevozi v zdravstvene ustanove. Na spletni strani Društva paraplegikov https://paraplegiki-primorske.si/ je v zavihku prevozi tabela, kamor društvo vpisuje naročene relacije prevozov in lahko vnaprej vidite proste termine.

 

Zgibanka V STISKI NISI SAM(A)

 

Prireditev ob podelitvi listine Občina po meri invalidov


Slavnostni govor ob podelitvi listine Valter Adamič 

 

Podpis dogovora o vključitvi Občine Miren-Kostanjevica v projekt »Občina po meri invalidov«

V prostorih Občine Miren-Kostanjevica je dne 13.9.2017 potekala razširjena seja Sveta za invalide Občine Miren-Kostanjevica in koordinacije invalidskih organizacij s projektnim svetom Zveze delovnih invalidov Slovenije (ZDIS). Na temelju sklepa upravnega odbora ZDIS z dne 27.02.2017 je bila Občina Miren-Kostanjevica uradno uvrščena med kandidatke za pridobitev listine »Občina po meri invalidov.« Na seji je bil slovesno podpisan dogovor med Občino Miren-Kostanjevica, Medobčinskim društvom invalidov Goriške in Zvezo delovnih invalidov Slovenije, ki je nosilka projekta.
Župan Mauricij Humar je že ob pričetku mandata podprl projekt, ki prinaša izboljšave v življenju vseh občanov, predvsem pa ranljivih skupin – invalidov in starejših.  Občina Miren-Kostanjevica je tako že leta 2015 pričela izvajati aktivnosti za pridobitev listine »Občina po meri invalidov«.  Projektni svet ZDIS je prvič obiskal občino dne 11.4.2017 in preveril uresničevanje ukrepov iz Akcijskega načrta.
Na seji dne 13.9. je bilo projektnemu svetu ZDIS predstavljeno poročilo o izvajanju aktivnosti Občine Miren-Kostanjevica za leto 2017. Arhitektonske ovire se odpravljajo z zniževanjem pločnikov v Mirnu, Opatjem selu in Kostanjevici na Krasu. Obenem so bila v tekočem letu pred večino javnih stavb urejena parkirna mesta za invalide. V  Zdravstvenem domu Miren potekajo dela za prilagoditev vhoda, prehoda med obema deloma stavbe in ureditev zunanjega dostopa in parkirnih mest za invalide. Izvaja se brezplačen tečaj znakovnega jezika za zainteresirane občane in osveščanje občanov o življenju in delu invalidov. Ena od letošnjih pomembnejših aktivnosti je tudi povezovanje izvajalcev zdravstvenih in socialnih programov v občini z namenom razvijati sodelovanje med inštitucijami za celostno pomoč posameznikom.
Predsednik ZDIS Drago Novak je povedal, da so v letošnjem letu štiri občine v Sloveniji kandidatke za pridobitev listine »Občina po meri invalidov.« Občina, ki je vključena v projekt, prevzame stalno odgovornost za ustvarjanje enakih možnosti, socialnega vključevanja in nediskriminacijo invalidov ter vseh ranljivih skupin. Sčasoma tak projekt preide v gibanje za večjo kvaliteto skupnega življenja in socialno vključenost vseh občanov v lokalni skupnosti, kjer se bo preseglo mnenje, da gre le za interes invalidov; kjer se bo ustvarjala pozitivna družbena klima za socialno vključevanje vseh občanov; kjer se bo skušalo doseči večjo kvaliteto skupnega življenja v lokalni skupnosti ob upoštevanju različnosti in posebnih potreb posameznih skupin prebivalstva in njihovo vključenost v življenje lokalne skupnosti.
Občina se je s podpisom Dogovora zavezala k trajnemu delu na konkretnih nalogah v korist najranljivejših skupin občanov. Projekt poteka v več fazah in ZDIS bo v sodelovanju z koordinacijo invalidskih organizacij in svetom invalidov občine še naprej spremljala in svetovala pri realizaciji projekta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU kartica ugodnosti za invalide

Vodnik po pravicah invalidov – skrajšana oblika

Vodnik po pravicah invalidov

Vodnik po pravicah invalidov  v zvočni tehniki

Vodnik po pravicah invalidov v znakovnem jeziku

Okrogla miza zaposlovanje invalidov v Občini Miren-Kostanjevica in Renče-Vogrsko

Drugo regijsko srečanje – izzivi staranja

Paraolimpijski šolski športni dan v Biljah

 

Analiza dostopnosti občinske stavbe Občine Miren-Kostanjevica, ki jo je opravil Urbanistični inštut Republike Slovenije 14.4.2017.

 

Skrb za invalide in druge ranljive skupine občanov je ena od pomembnih usmeritev Občine Miren-Kostanjevica, zato se je občina v letu 2015 tudi podala na pot pridobivanja listine Občina po meri invalida. S ciljem večje kvalitete osebnega življenja vseh invalidov in njihovih družin ter upoštevanjem različnosti potreb vseh svojih občanov, želi občina načrtno razvijati, vzpodbujati in realizirati dejavnosti in ukrepe, ki ustvarjajo možnosti za vse prebivalce, njihovo socialno vključenost in za aktivno udeležbo v družbenem življenju občine z namenom udejanjanja pravic človeka in državljana.

Vključitev v projekt je županu predlagalo Medobčinsko društvo delovnih invalidov Goriške. S tem je občina sprejela odgovornost za trajno izvajanje projekta. Oblikovala se je koordinacija invalidskih organizacij, ki povezuje vse invalidske organizacije, ki delujejo na področju občine in skupaj predstavljajo svoje delovanje javnosti. V ta namen je župan ustanovil Svet za invalide pri Občini Miren – Kostanjevica, v katerega so enakopravno vključeni predstavniki invalidskih organizacij, ki delujejo na območju občine.

S pomočjo KS in občinske uprave je bil pripravljen seznam kritičnih točk (storitve in objekti) za invalide, ki so jih na poziv sveta poslali predstavniki KS iz občine. Seznam bomo na predlog zainteresirane javnosti nenehno dopolnjevali. Začelo se bo pripravljati tudi elaborat z ustrezno dokumentacijo, ki ga bo občina upoštevala pri pripravi vse gradbene dokumentacije (npr. klančina za invalidske vozičke mora imeti tudi ustrezen naklon itd).

V občini smo se poslužili Centra za starejše Miren kot generatorja vsebin in dejavnosti za ciljno skupino  ranljivih, ne samo invalidov, tudi starejših in tistih z nizkim socialno-ekonomskim statusom. V okviru popoldanskih dejavnosti Centra za starejše Miren se organizirajo dnevi dejavnosti za ranljive skupine , kjer se glede na ponudbe društev omogoči predavanja po njihovi izbiri. Skupen cilj in dodana vrednost Centra za starejše Miren bi bilo organizirano družabno in socialno življenje ranljivih skupin, kar je najtežje rešljiv problem današnjih časov – kako osamljene ljudi povleči iz osamelosti in jih ponovno vključiti v lokalno življenje.

Vzpostavljeno je bilo tudi sodelovanje z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, ki ima tudi svojo predstavnico v Svetu invalidov. Poudarek sodelovanja je na opolnomočenju ranljivih skupin za preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni in po potrebi tudi na ostalih javnozdravstvenih problematikah.

Dne 17.5.2016 smo na občini organizirali okroglo mizo projekta »Občina po meri invalida« z naslovom »Položaj invalidov in ostalih ranljivih skupin v občini Miren-Kostanjevica«, ki se je je udeležilo kar 34 predstavnikov invalidskih organizacij in drugih nevladnih in javnih ustanov, ki se srečujejo s problematiko invalidov, da na osnovi skupnih ugotovitev pripravijo oceno položaja invalidov v občini in oblikujejo predloge za akcijski načrt. Pobude in potrebe po prilagoditvi storitev in infrastrukture potrebam invalidov in drugih ranljivih skupin bodo vključene v Akcijski načrt, ki bo predstavljen na eni izmed naslednjih sej občinskega sveta. Akcijski načrt občine bo konkretno opredelil naloge, odgovorne izvajalce, roke in vire financiranja.

Pri arhitekturni dostopnosti bo poudarek na dostopnosti do vseh storitev občinske uprave in ostalih za nemoteno življenje pomembnih storitev (zdravstvo, šolstvo, trgovina, sakralni objekti, pošta, banke, pokopališča itd). Pri komunikacijski dostopnosti bo poudarek na ustrezno oblikovanih in urejenih obveščevalnih tablah za slepe/slabovidne in na indukcijski zanki za vsaj eno dvorano, kjer se izvaja največ prireditev v občini. Predloga bosta s strani Sveta invalidov in župana predlagana občinskemu svetu v sprejem.

Marko Štanta, predsednik Sveta za invalide pri Občini Miren-Kostanjevica

 

img_1831   img_1887  img_1836

 

 

 

 

Skip to content