Okrogla miza zaposlovanje invalidov v Občini Miren-Kostanjevica in Renče-Vogrsko

Občini Miren-Kostanjevica in Renče-Vogrsko sta v Bukovici dne 29. junija 2016 skupaj organizirali okroglo mizo »Zaposlovanje invalidov v občinah Miren-Kostanjevica in Renče-Vogrsko« kot odraz prizadevanj obeh občin, da bi tudi na področju vključevanja invalidov v delovno okolje odigrali povezovalno vlogo med izvajalci aktivne politike, delodajalci in osebami s posebnimi potrebami.

Invalidi so težje zaposljiva skupina izpostavljena neenakostim in zapostavljanju. Država jim poskuša pomagati s kvotnim sistemom kot ukrepom pozitivne diskriminacije zaposlovanja invalidov. Kvotni sistem je sistem obveznosti delodajalcev, da zaposlujejo določen delež invalidov glede na celotno število zaposlenih v podjetju. Spodbude, ki jih nudi država pri tem pomagajo, vendar so v veliki večini predsodki delodajalcev zavora, ki zmanjšuje učinkovitost ukrepov. Posledično je število novo zaposlenih invalidov nižje kot bi lahko bilo.

»Pravica do dela predstavlja eden od ključnih temeljev temeljnih človekovih pravic, na katerih gradi oseba s posebnimi potrebami človeka vredno življenje.« je povedal koordinator dogodka mag. Valter Adamič z MDI Goriške in poudaril: »Naš cilj je, da v »Akcijske načrte OBČINA PO MERI INVALIDOV« obeh občin vgradimo vaše predloge in pobude, da bi »invalid« postal ekonomsko učinkovit na delovnem mestu, da bi s svojim delom gradil »srečo« sebi in  v okolju kjer dela in živi.« 

Sodelujoči so na okrogli mizi prišli do sklepa, da manjka načrtno povezovanje med nevladnimi organizacijami, javnim sektorjem, državo in delodajalci pri reševanju problematike zaposlovanja invalidov. Tako bi lažje prišli do novih inovativnih rešitev pri zaposlovanju. Podani so bili predlogi, da naj občina spodbuja zaposlovanje invalidov z intenzivnejšimi aktivnostmi na področju osveščanja in spodbujanja delodajalcev pri zaposlovanju invalidov. Potrebno jim je predstaviti prednosti zaposlovanja invalidov z vidika znanj, spretnosti in hendikepa, sistem spodbud zaposlovanja, pomen preprečevanja poklicnih bolezni in prilagoditev delovnih mest. Prav tako naj bi se občinska uprava večkrat posluževala instrumenta politike zaposlovanja invalidov preko javnih del ter intenzivneje podprla prizadevanja za ustanavljanje zaposlitvenih centrov.

»Kvotni sistem zagotavlja osnovni ukrep zaposlovanja invalidov. Vendar je zaželeno, da se na ravni lokalne skupnosti povežejo vsi akterji in podprejo zaposlovanje invalidov z ukrepi, ki rešujejo lokalne specifike in nadgrajujejo aktivno politiko zaposlovanja. S skupnimi močmi lahko naredimo več za boljšo prihodnost zaposlovanja invalidov!« je dogodek zaključila Tanja Dular, sekretarka Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja na MDDSZ.

Marko Štanta, predsednik Sveta za invalide pri Občini Miren-Kostanjevica

okrogla-miza_zaposlovanje-invalidov

Skip to content