IJZ

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Občina Miren – Kostanjevica

Naslov: Miren 137, 5291 Miren

Telefon: 05 330 46 70

Faks: 05 330 46 82

Elektronski naslov: tajnistvo@miren-kostanjevica.si

Spletna stran: https://www.miren-kostanjevica.si

Odgovorna uradna oseba: Mauricij Humar, župan

Datum prve objave kataloga: 23. 7. 2007

Datum zadnje spremembe: 22. 2. 2022

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.miren-kostanjevica.si

Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen samo v elektronski verziji na spletnem naslovu.

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.1 Organigram in podatki o organizaciji organa:

 

Organigram Občine Miren-Kostanjevica

Kratek opis delovnega področja organa:

Delovno področje Občinske uprave Občine Miren – Kostanjevica je določeno v Odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Miren – Kostanjevica. Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področjih:

 • splošnih zadev,
 • normativno pravnih zadev,
 • upravnih zadev,
 • javnih financ,
 • gospodarskih dejavnosti, kmetijstva in turizma,
 • družbenih dejavnosti,
 • varstva okolja in urejanja prostora,
 • gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
 • inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
 • gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.

Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.

 

2.2 Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja:

Pristojna oseba:

Ime in priimek: Andreja Slejko Merkun (po poobl. št. 100-22/2016-8 z dne 28. 11. 2016)

Naslov: Občina Miren – Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren

Elektronski naslov: andreja.slejko@miren-kostanjevica.si

Telefon: 05 330 46 75

 

2.3 Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa:

Predpisi EU: EUR-lex

Državni predpisi: Pravno-informacijski sistem

Predpisi lokalne skupnosti: Predpisi Občine Miren – Kostanjevica

 

2.4 Seznam predlogov predpisov:

Predlogi predpisov se objavljajo na spletni strani Občine Miren – Kostanjevica pod rubriko: Občinski svet / Gradiva sej občinskega sveta in PREDLOGI PREDPISOV – v postopku sprejemanja

 

2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih:

Strategija razvoja turizma v Občini Miren-Kostanjevica (sklep o spremembi strategije, priloga 1, priloga 2, priloga 3, priloga 4, priloga 5, priloga 6)

Lokalni energetski koncept

 

2.6 Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov:

Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi občinska uprava : Upravni postopki

Uradne osebe: Seznam uradnih oseb pooblaščenih za vodenje in odločanje v upravnem postopku

 

2.7 Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja organ:

Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ je objavljen na tej povezavi.

 

2.8 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:

Seznam zbirk:

Dokumentni sistem za podporo pisarniškemu poslovanju ODOS

Finančno računovodski sistem SAOP, ki zajema:

 • glavno knjigo s saldokonti in računovodstvo
 • planiranje in priprava bilanc ter proračun
 • knjigo prejetih faktur s spremljanjem vstopnega DDV
 • obračun pogodb o delu in ostalih izplačil – obračun plač
 • evidenco osnovnih sredstev z obračuni amortizacije
 • potne naloge

Aplikacija za pripravo proračuna in analize za občine APPrA ter aplikacija za spletno poročanje OPPrA
Prostorski informacijski sistem občin – PISO

 

2.9 Seznam evidenčnih naročil:

Dostopen na tej povezavi.

Podatki, posredovani v objavo v letu 2020.

Podatki, posredovani v objavo v letu 2019.

Podatki, posredovani v objavo v letu 2018.

Podatki, posredovani v objavo v letu 2017.

 

2.10 Seznam neposrednih pogodb:

Neposredne pogodbe, sklenjene v letu 2020.

Neposredne pogodbe, sklenjene v letu 2019.

Neposredne pogodbe, sklenjene v letu 2018.

Neposredne pogodbe, sklenjene v letu 2017.

 

2.11 Informacije o izvedenih javnih razpisih:

Dokumentacija v zvezi z javnimi razpisi občine se nahaja na tej povezavi.

 

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Postopek za dostop do informacij javnega značaja je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in se lahko zahteva ustno ali pisno. Organ lahko prošnji ugodi ali jo z odločbo delno ali v celoti zavrne ali zavrže. V slednjem primeru ima prosilec pravico do pritožbe na Informacijskega pooblaščenca, postopek pa se izvaja po določbah Zakona o upravnem postopku. Organ lahko prosilcu v skladu z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja zaračuna materialne stroške posredovanja le teh.

Obrazec:

 

Prosilci lahko informacije javnega značaja zahtevajo po elektronski pošti na naslov:

tajnistvo@miren-kostanjevica.si

 

Opis fizičnega dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo:

Glavna pisarna Občine Miren – Kostanjevica, v času uradnih ur:

Ponedeljek in torek: 8:00–12:00 in 13:00–15:00

Sreda: 8:00–12:00 in 13:00–16:30

Petek: 8:00–12.00

 

Povezave:

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
Zakon o splošnem upravnem postopku

 

4. Stroškovnik

Stroškovnik vpogleda in posredovanja informacij javnega značaja določa 17. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Za posredovanje informacij se lahko prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 EUR (z vključenim DDV).

Če so izpolnjeni pogoji za zaračunavanje posredovanja informacij, se prosilcu zaračunajo materialni stroški posredovanja informacij v skladu s cenikom (cene so brez DDV) iz uredbe, in sicer:

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 EUR,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 EUR,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 EUR,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 EUR,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 EUR,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 EUR,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 EUR,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 EUR,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 EUR,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 EUR,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Ob posredovanju zahtevanih informacij izda organ prosilcu sklep, iz katerega mora biti razvidna specifikacija stroškov v skladu s to uredbo. Organ določi rok, v katerem mora prosilec plačati stroške posredovanja informacij. Rok ne sme biti daljši od 15 dni od prejema sklepa. O pritožbi zoper sklep odloča Informacijski pooblaščenec.

V primeru, da materialni stroški posredovanja informacij presežejo 80 EUR (z vključenim DDV), lahko organ od prosilca zahteva vnaprejšnji polog. V pozivu za plačilo vnaprejšnjega pologa mora organ določiti rok za plačilo, ki ne sme biti daljši od 15 dni od prejema poziva, in obrazložiti višino pologa. Po posredovanju informacij organ obračuna dejansko nastale stroške in prosilcu izda sklep v skladu s prejšnjim odstavkom. Če bo polog presegal dejanske materialne stroške, se bo prosilcu, ob posredovanju informacij, preseženi znesek povrnil. V primeru, da bodo nastali stroški presegali znesek vnaprejšnjega pologa, je prosilec dolžan plačati razliko skladno s prejšnjim odstavkom.

 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij:

 • novinarska vprašanja (nanašajo se na vsa področja delovanja občine in najrazličnejše dogodke v organizaciji občine
 • informacije glede izvajanja proračuna

LETNA POROČILA O IZVAJANJU ZDIJZ

Poročilo IJZ za leto 2021

Poročilo IJZ za leto 2020

Poročilo IJZ za leto 2019

Poročilo IJZ za leto 2018

Poročilo IJZ za leto 2017

 

 

Skip to content