POSEBNE OBLIKE GLASOVANJA

Predčasno glasovanje

Predčasno glasovanje za vse volivce, ki bodo v nedeljo, 20. 11. 2022, odsotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik), bo potekalo  

v sredo, 16. 11. 2022 med 7. in 19. uro,

na sedežu Občine Miren- Kostanjevica, Miren 137, Miren

Volivce, ki se nameravajo udeležiti predčasnega glasovanja, prosimo, da imajo s seboj osebni dokument, ki izkazuje njihovo identiteto, ter obvestilo o volišču, na katerem bi imeli pravico glasovati v nedeljo, 20. 11. 2022.

Glasovanje po pošti

Po določbi 81. člena Zakona o volitvah v državni zbor lahko volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, glasujejo po pošti. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če to sporočijo Občinski volilni komisiji Občine Miren-Kostanjevica in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Po navodilu Državne volilne komisiji imajo pravico do glasovanja po pošti tudi volivci, ki jim je odrejena izolacija zaradi okužbe s SARS-CoV-2 in so v izolaciji najpozneje 10 dni pred dnevom glasovanja. Obvestilu je potrebno priložiti ustrezno dokazilo (izvid ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja po pošti, mora najpozneje 10 (deset) dni pred dnem glasovanja, to je do vključno srede, 9. 11. 2022, poslati Občinski volilni komisiji Občine Miren-Kostanjevica zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku mora navesti svoje osebne podatke ter naslov, na katerega naj mu volilna komisija pošlje volilno gradivo.

Na podlagi drugega odstavka 81. člena ZVDZ volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost oziroma so nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali pa v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali so prejeli odločbo o invalidnosti po roku iz prejšnjega odstavka oziroma so v izolaciji zaradi okužbe s SARS-CoV-2 najpozneje pet dni pred dnevom glasovanja, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo Občinski volilni komisiji Občine Miren Kostanjevica, najpozneje pet dni pred dnem glasovanja oziroma najpozneje do 14. 11. 2022 in o tem priložijo ustrezno dokazilo kot izhaja iz prejšnjih odstavkov.

Po 80. členu Zakona o lokalnih volitvah za lokalne volitve ne veljajo določbe Zakona o volitvah v državni zbor (82. člen), ki se nanašajo na glasovanje po pošti v tujini, glasovanje pri diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije in glasovanje na volišču zunaj kraja stalnega prebivanja. To pomeni, da na lokalnih volitvah volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam stalno ali začasno prebivajo, ne morejo glasovati po pošti ali na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, prav tako pa tudi ne morejo glasovati na voliščih zunaj kraja stalnega prebivanja (t.i. OMNIA).

Obrazec za glasovanje po pošti

Glasovanje na domu

Po določbi 81. člena Zakona o lokalnih volitvah volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja (najkasneje do 16. 11. 2022). Po sklepu Državne volilne komisije št. 041-5/2022-2 z dne 3. 2. 2022 je potrebno obvestilu priložiti ustrezno zdravniško potrdilo (vsaka pisna potrditev zdravnika, npr. elektronska pošta, iz katere izhaja, da se volivec zaradi bolezni ne more osebno zglasiti na volišču).

Po navodilu Državne volilne komisije lahko na domu glasujejo tudi volivci, ki bodo v izolaciji, pod pogojem, da o tem obvestijo volilno komisijo najpozneje 16. 11. 2022 in da obvestilu priložijo ustrezno dokazilo (izvid ali SMS o pozitivnem testu).

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja na domu, mora najpozneje 3 (tri) dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 16. 11. 2022, poslati Občinski volilni komisiji Občine Miren-Kostanjevica zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku navede svoje osebne podatke. Kolikor tega ne more storiti sam, lahko v njegovem imenu vloži zahtevek tudi družinski član, sosed ali druga oseba vredna zaupanja (navesti mora svoje osebne podatke in tudi identifikacijsko številko osebnega dokumenta).

Obrazec za glasovanje na domu

Glasovanje s pomočjo druge osebe

Če volivec zaradi telesne hibe ali zato ker je nepismen ne bi mogel glasovati brez pomoči druge osebe, lahko pripelje s seboj na volišče osebo, ki mu pomaga izpolniti oziroma oddati glasovnico.

Glasovanje iz tujine

Glasovanje iz tujine na lokalnih volitvah ni možno (80. člen Zakona o lokalnih volitvah).

Dostopnost volišč za invalide

Vsa volišča v Občini Miren Kostanjevica so dostopna invalidom.

Obrazec za glasovanje invalidov

Skip to content