Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava

Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica je bila ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica (Ur. l. RS št. 112/08 in 24/2010) konec leta 2008, delovati pa je začela 15. aprila 2009.

1. januarja 2013 se je Medobčinski upravi občin z Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava (Ur. l. RS, št. 103/2012, z dne 24. 12. 2012 in Uradno glasilo Občine Renče-Vogrsko, št. 13/2012) pridružila Občina Vipava.

8. oktobra 2016 pa je k Medobčinski upravi občin z  Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina (Ur. l. RS, št. 63/2016, z dne 7. 10. 2016 in Uradno glasilo Občine Renče-Vogrsko, št. 8/2016) pristopila še Občina Ajdovščina. Skupna Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina je začela delovati 1. novembra 2016.

V letu 2020 je Občina Ajdovščina  z Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava (UL RS št.: 93/2020z dne 3. 7. 2020) izstopila iz medobčinske uprave. Od 1. 1. 2020 so tako v medobčinski upravi združene občine Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava.

Opravlja naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva.

Sredstva za delo uprave zagotavljajo občine soustanoviteljice, glede na število prebivalcev v posamezni občini. Država iz državnega proračuna zagotavlja 50 % v preteklem letu realiziranih odhodkov skupne občinske uprave brez investicijskih stroškov.

Zaposleni v Medobčinski upravi

Tadej Mori, inšpektor svetnik
T:  05 335 73 71
E: medobcinska.uprava(at)sempeter-vrtojba.si

Tjaša Boškin, svetovalec III
T: 05 335 73 71
F: 05 335 73 70
E: tjasa.boskin(at)sempeter-vrtojba.si


Občinski redarji:

Alen Maligoj
E: alen.maligoj(at)sempeter-vrtojba.si
Kevin Urdih
E: kevin.urdih(at)sempeter-vrtojba.si
Davorin Bratina
E: bratina(at)sempeter-vrtojba.si
Pavel Bratina
E: pavel.bratina(at)sempeter-vrtojba.si

Kontakt
glavna pisarna in redarji

Cesta goriške fronte 11
5290 Šempeter pri Gorici
T: 05 335 73 71
F: 05 335 73 70
E: medobcinska.uprava(at)sempeter-vrtojba.si

Uradne ure
ponedeljek in sreda

med 9.  in  11. uro

Ravnanje strank v primeru nedosegljivosti inšpektorjev in občinskih redarjev

Medobčinska uprava deluje na območju petih občin, in sicer: Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Vipava in Ajdovščina.
V svoji sestavi ima eno svetovalko (administracija), tri občinske redarje ter dva inšpektorja, od katerih je eden vodja uprave.
Čeprav smo na terenu prisotni vsak dan, je nemogoče zagotoviti stalen 24 urni nadzor na celotnem območju vseh štirih občin. Ko nas ni oz. ob nujnih primerih, se zato obrnite na tel. številko 113 (policijska uprava), ki ima vse pristojnosti glede mirujočega prometa ter javnega reda in miru.

PRAVNA PODLAGA ZA IZVAJANJE POOBLASTIL OBČINSKIH REDARJEV

 • Ustava Republike Slovenije,
  • Zakon o prekrških (ZP-1),
  • Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1)
  • Zakon o policiji (ZPol),
  • Zakon o redarstvu (ZORed),
  • Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI)
  • Zakon o cestah (ZCes-1)
  • Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP).Pravna podlaga za izvajanje pooblastil inšpektorja je poleg omenjenih zakonov tudi Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN).Poleg zakonov pa inšpektorja in redarji izvajajo svoja pooblastila na podlagi odlokov občin ustanoviteljic (Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina). Vsaka občina ustanoviteljica sprejme odloke za svoje območje občine, katerih izvrševanje nadzirajo inšpektorja in občinski redarji. Odloki so navedeni na spletnih straneh posameznih občin.

POOBLASTILA OBČINSKIH RADARJEV

 • Opozorilo
  • Ustna odredba
  • Ugotavljanje identitete
  • Varnostni pregled osebe
  • Zaseg predmetov
  • Zadržanje osebe,
  • poraba telesne sile, sredstev za vklepanje in vezanje ter plinskega razpršilca.Navedena pooblastila občinskih redarjev pomenijo določen poseg v človekove pravice, zato se lahko uporabijo le pod pogoji in po določbah, ki so navedeni v Zakonu o občinskem redarstvu, Zakonu o policiji in podzakonskih predpisih, ki urejajo načela in način uporabe istovrstnih pooblastil policistov.Po ZPrCP občinski redarji zaradi zagotavljanja varnega in neoviranega prometa izvajajo v naselju (vključno z nekategoriziranimi cestami, ki so dane v javno uporabo), na občinskih cestah zunaj naselja in nekategoriziranih cestah zunaj naselja, ki se uporabljajo za javni cestni promet naslednje naloge:
  • varstvo okolja,
  • odgovornost staršev, skrbnikov oziroma rejnikov,
  • izločitev vozila iz prometa,
  • čas trajanja izločitve iz prometa,
  • odstranitev nepravilno parkiranega in zapuščenega vozila,
  • dolžnost upoštevanja pravil
  • območje umirjenega prometa,
  • območje za pešce,
  • varnostni pas,
  • zaščitna čelada,
  • prepoved uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanje vozila,
  • vožnja z vozilom po cesti,
  • vožnja z vozilom na prehodu za pešce,
  • najvišje dovoljene hitrosti,
  • najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil,
  • odpiranje vrat vozila,
  • zapustitev vozila,
  • označitev ustavljenih vozil,
  • ustavitev in parkiranje,
  • parkiranje na parkirnem mestu označenem za invalide,
  • območja kratkotrajnega parkiranja,
  • izjeme parkiranja na prostoru, kjer to ni dovoljeno,
  • pogoji za nalaganje in razlaganje tovora na cesti,
  • pogoji za opravljanje gospodarske vožnje,
  • udeležba pešcev v cestnem prometu,
  • označitev pešcev,
  • varstva otrok,
  • prevoz oseb,
  • jahač, gonič in vodič živali v prometu ter pogoji za udeležbo živali v cestnem prometu,
  • kolesa in kolesa s pomožnim motorjem,
  • vožnja voznikov koles z licenco,
  • pogoji za udeležbo motornih koles in mopedov v cestnem prometu,
  • pogoji za uporabo posebnih prevoznih sredstev v cestnem prometu,
  • prometna signalizacija,
  • svetlobni prometni znaki.Pri opravljanju navedenih nalog sme občinski redar zahtevati od voznika motornega vozila vozniško dovoljenje in prometno dovoljenje, od drugega udeleženca v cestnem prometu pa listino, s katero ugotovi njegovo istovetnost. Udeleženec mora izročiti redarju zahtevano listino na vpogled.Sankcije za prekršek
  Storilcu prekrška se odmeri sankcijo v mejah, ki so določene s predpisom za storjeni prekršek, glede na težo prekrška in storilčevo malomarnost in naklep. Pooblaščene uradne osebe medobčinskega redarstva storilcem prekrška izrekajo globe in opomine. Namesto izreka sankcije lahko pooblaščena uradna oseba izreče opozorilo.
  Plačane globe za prekrške, ki jih izreče medobčinsko redarstvo, so prihodek občine, na območju občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen. Globe za prekrške so določene z zakoni ali uredbo vlade in z odloki lokalnih skupnosti.

  Po prejemu plačilnega naloga ima kršitelj možnost v roku osmih dni po pravnomočnosti le tega, plačati polovični znesek globe. Opomin sme prekrškovni organ izreči za prekršek, storjen v takih olajševalnih okoliščinah, ki ga delajo posebno lahkega. Opomin se sme izreči tudi, če je prekršek v tem, da ni bila izpolnjena predpisana obveznost, ali je bila s prekrškom povzročena škoda, storilec pa je pred izdajo odločbe o prekršku izpolnil predpisano obveznost oz. popravil ali povrnil povzročeno škodo.

  Pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa lahko namesto izreka sankcije, kršitelja opozori, če je storjeni prekršek neznatnega pomena in če pooblaščena uradna oseba oceni, da je glede na pomen dejanja opozorilo zadosten ukrep. Občinski redar kršitelju hkrati z opozorilom predstavi storjeni prekršek.

Skip to content