Poročila o delu dogodkih in investicijah

POROČILO JULIJ – AVGUST 2014

POROČILO JUNIJ – JULIJ 2014

POROČILO APRIL – JUNIJ 2014

 

Projekt izgradnje kanalizacije v Mirnu, Orehovljah in Vrtočah vključno z ČN ob Vrtojbici v sklopu projekta “Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče” podrobneje na povezavi http://www.cisto-porecje-soce.si/

 

POROČILO JANUAR – MAREC 2014

POROČILO DECEMBER 2013 – JANUAR 2014

 

POROČILO OKTOBER NOVEMBER 2013

POROČILO SEPTEMBER-OKTOBER 2013

POROČILO JULIJ-AVGUST 2013

POROČILO MAJ – JUNIJ 2013

POROČILO MAREC – APRIL 2013

POROČILO FEBRUAR – MAREC 2013

POROČILO DECEMBER – JANUAR 2013

 

POROČILO OKTOBER – DECEMBER 2012

POROČILO O DELU SEPTEMBER – OKTOBER 2012

POROČILO O DELU JULIJ – SEPTEMBER 2012

POROČILO O DELU JUNIJ – JULIJ 2012

POROCILO O DELU MAJ – JUNIJ 2012

POROCILO O DELU APRIL – MAJ 2012

POROCILO O DELU MAREC 2012

POROČILO O DELU FEBRUAR 2012

POROČILO O DELU DECEMBER – JANUAR 2012

 

POROČILO O DELU NOVEMBER – DECEMBER 2011

POROČILO O DELU SEPTEMBER – NOVEMBER 2011

POROČILO O DELU JULIJ – SEPTEMBER 2011

POROČILO O DELU JUNIJ – JULIJ 2011

POROČILO O DELU MAJ – JUNIJ 2011

POROČILO O DELU APRIL – MAJ 2011

POROČILO O DELU MAJ – JUNIJ 2010

POROČILO O DELU APRIL – MAJ 2010

POROČILO O DELU MAREC – APRIL 2010

POROCILO O DELU FEBRUAR – MAREC 2010

POROČILO O DELU JANUAR 2010

 

POROČILO DECEMBER 2009

POROČILO O DELU OKTOBER – NOVEMBER 2009

POROČILO O DELU SEPTEMBER – OKTOBER 2009

POROČILO O DELU JUNIJ – SEPTEMBER 2009

POROČILO O DELU JUNIJ 2009

POROČILO O DELU MAJ – JUNIJ 2009

POROČILO O DELU MAREC 2009

POROČILO FEBRUAR 2009

 

POROČILO O DELU – NOVEMBER 2008

POROČILO O DELU JUNIJ – AVGUST 2008

POROČILO O DELU MAJ – JUNIJ 2008

 

Predstavitev poslovne cone v Mirnu

Nova poslovna cona Miren, ki ji družba Primorje iz Ajdovščine namenja prostor ob vhodu v naselje Miren, se nahaja na stičišču obstoječe ceste iz Nove Gorice skozi Vrtojbo do Mirna ter nove obvozne ceste, ki se bo kmalu iz Nove Gorice mimo Vrtojbe navezala na obstoječo cesto in se kot združena nadaljevala skozi Miren na Kras do Komna, Sežane in naprej. Poslovno cono na južni strani obdaja enosmerna cesta, ki vodi iz Mirna proti Vrtojbi.

Dobra prometna povezava, bližina vhoda na avtocesto ter lega neposredno ob državni meji z Italijo dajejo poslovni coni posebno ugoden značaj.

V poslovni coni je na površini 22 ha zemljišča urejenih devet parcel, predvidenih za gradnjo gospodarskih objektov – poslovnih stavb skupaj s pripadajočimi zunanjimi površinami, ki služijo posamezni stavbi. Funkcionalne površine so namenjene gradnji za potrebe proizvodnih, obrtnih, storitvenih in servisnih dejavnosti. Dopustne so dejavnosti, ki ne bodo kvarno vplivale na bivalno in delovno okolje sosednjih objektov in površin ter ne bodo prekoračevale z zakoni in predpisi dovoljenih emisij škodljivih snovi v zrak, vodo in tla. Za posege v prostor, ki bi lahko imeli škodljive vplive na okolje, je potrebno v postopkih pridobivanja upravnega dovoljenja za predviden poseg pridobiti strokovno oceno o vplivih na okolje. Za poseg v prostor je investitor dolžan pridobiti predhodno mnenje občine Miren – Kostanjevica o primernosti dejavnosti.

Posamezne parcele zajemajo površine od 1400 do 3200 m2 in jih je mogoče združevati.

Za gradnjo poslovnih stavb na posameznih parcelah mora lastnik urediti ustrezno projektno dokumentacijo ter pridobiti gradbeno dovoljenje.

Območje se ureja na podlagi prostorskih ureditvenih pogojev (Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju opuščene gramoznice »Primorje d.d. Ajdovščina« v Mirnu – Uradno glasilo št. 6/2000, 79/2006).

Obrtna cona je komunalno opremljena tako, da je vsaki enoti zagotovljena možnost priključevanja na cestno, kanalizacijsko, električno, telefonsko in vodovodno omrežje. Skozi cono poteka asfaltna cesta s pločniki in zunanjo razsvetljavo, urejeni so hidranti, izveden je tudi ločen sistem meteorne kanalizacije z izlivom v reko Vipavo in fekalne kanalizacije, ki se bo po izgradnji javne kanalizacije in čistilne naprave nanjo priključevala, do takrat pa se mora vsak objekt opremiti z lastno greznico. Za komunalno opremo cone, izvedeno na podlagi gradbenega dovoljenja, je bilo pridobljeno tudi uporabno dovoljenje.

Opis komunalne opremljenosti območja poslovne cone:

 • vodovodno in hidrantno omrežje
  Za posamezen objekt je predviden priključek DN 80, ki je speljan do gradbene parcele in zatesnjen s slepo prirobnico.
  Bodoči vodomerni jaški in armatura v jašku za objekte niso predmet ponudbe in jih bo urejal kupec sam, ko bo znana dejavnost in potrebe po porabi sanitarne in požarne vode v objektu.
 • električno omrežje
  Obrtna cona se napaja iz nove transformatorske postaje, izvedene v neposredni bližini vhoda v cono. Investitorji posameznih objektov si morajo pridobiti elektroenergetsko soglasje glede na moč predvidene tehnologije oz. dejavnosti, kateri bo objekt namenjen.
  Napajanje objektov v industrijski coni je predvideno iz dveh omaric, v katerih je do posameznih parcel predvidena le cevna kanalizacija, ker je tehnologija in moč posameznega objekta nepoznana. Cevi so zaključene na posameznih parcelah. Napajanje objekta 1 je predvideno iz TP, ker se nahaja v neposredni bližini. Do vsakega objekta je ob ceveh položeno tudi strelovodno – obratovalno ozemljilo.
  Števčne omare posameznih objektov morajo biti postavljene na lahko dostopnem mestu.
 • telefon
  Za potrebe industrijske cone je izvedena telefonska omarica, ki se napaja iz obstoječega telefonskega omrežja ob enosmerni cesti iz Mirna. Vsi priključki do posameznih objektov pa se predvidijo iz omarice KTO kot cevna kanalizacija, ki se zaključi na robu parcele. Na objektu bo vsak kupec (bodoči investitor) postavil telefonsko omarico glede na svoje potrebe.
 • javna razsvetljava
  je izvedena ob pločniku od TP do konca pešpoti s svetilkami na kandelabrih.
 • ogrevanje
  Območje ni opremljeno s plinovodnim ali toplovodnim omrežjem, zato si način ogrevanja ureja vsak kupec sam.
 • meteorna kanalizacija
  je izvedena v cesti skozi cono z odtokom v reko Vipavo. Za vsako gradbeno parcelo je izveden priključek. Priključevanje meteorne vode vsake gradbene parcele na priključek skupne meteorne kanalizacije mora biti izvedeno preko lovilca olj, razen za vode s strešin in netlakovanih površin, če se jih odvaja ločeno od ostalih površin.
 • fekalna kanalizacija
  je izvedena v cesti skozi cono in se zaključuje s črpališčem. Priključitev posameznih objektov na fekalno kanalizacijo bo možna po izgradnji javne kanalizacije v tem delu Mirna do bodoče čistilne naprave. Do takrat bodo morali imeti objekti urejene lastne greznice na izpraznjevanje.
 • cesta
  je izvedena skozi cono do vseh parcel in v njej potekajo komunalni vodi. Lastnik ceste skupaj s komunalnimi vodi je Občina Miren.
 • parkirišča
  Skupnih parkirišč ni. Parkirišča bodo urejena v okviru gradbenih parcel glede na potrebe posameznih dejavnosti.

Situacija poslovne cone

Situacija parcel

Situacija komunalnih vodov

Odlok o PUP

Skip to content