Gospodarske javne službe

ODLOK O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 128/2020)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah

 

RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI

Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 157, z dne 30. 10. 2020)

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 157, z dne 30. 10. 2020)

Sklep o cenah storitev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Miren-Kostanjevica

Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje Občine Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 35, z dne 27. 3. 2020)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 61, z dne 14. 9. 2018)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 72, z dne 16. 11 2018)

Odlok o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 68, z dne 26. 10. 2018)

Pravilnik za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z komunalnimi odpadki v Občini Miren-Kostanjevica

Pravilnik o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov predelave ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov, ter o tarifi na območju Občine Miren – Kostanjevica

Pravilnik o dopolnitvah Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Miren-Kostanjevica

Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Miren-Kostanjevica

Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Miren-Kostanjevica

 

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA

Cena GJS odvajanja in čiščenja odpadnih voda (sprejeto na 28. redni seji, 21.6.2017)

Cena GJS odvajanja odpadnih voda (sprejeto na 12. redni seji, 21.10.2015)

Tarifni sistem za obračun tarif za obračun odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in omrežnin

Sklep o določitvi cene komunalnih storitev za čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda za območje Občine Miren-Kostanjevica

Sklep o določitvi cen vode in odvajanja odpadne in padavinske vode

Tarifni sistem za obračun tarif za obračun vodarine, omrežnine, števčnine in vzdrževalnine

Odlok o oskrbi s pitno vodo

 

OSKRBA S PITNO VODO

Cena GJS oskrbe s pitno vodo (sprejeto na 28. redni seji, dne 21.6.2017)

Cena GJS oskrbe s pitno vodo (sprejeto na 12. redni seji, dne 21.10.2015)

Odlok o oskrbi s pitno vodo (sprejet na 29. redni seji, dne 27.1.2014)

 

LEK

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT

Odlok o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe (distribucije) s paro in vročo vodo v Občini Miren-Kostanjevica – neuradno prečiščeno besedilo – november 2016

O D L O K o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe (distribucije) s paro in vročo vodo v Občini Miren – Kostanjevica (sprejet na 5. redni seji, dne 18.2.2015)

Odlok o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe (distribucije) s paro in vročo vodo v Občini Miren-Kostanjevica

Sklep ugotovitvi obstoja javnega interesa za izvajanje lokalne GJS oskrbe (distribucije) s paro in vročo vodo v Občini Miren-Kostanjevica

Odlok o določitvi predmeta in pogojev opravljanja gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije za oskrbo naselij z zemeljskim plinom

 

JAVNA RAZSVETLJAVA

Načrt javne razsvetljave

Odlok o načinu opravljanja ter o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Miren-Kostanjevica v obliki javno-zasebnega partnerstva

 

OSKRBA (DISTRIBUCIJA) S PARO IN VROČO VODO

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe (distribucije) s paro in vročo vodo v Občini Miren-Kostanjevica – Uradni list RS št. 12/2015)

Odlok o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe (distribucije) s paro in vročo vodo v Občini Miren-Kostanjevica  -Uradni list RS št. 35/2011

POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST

Sklep o določitvi višini grobnin v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 74, z dne 14. 5. 2021)
Odlok o pokopališkem redu v Občini Miren – Kostanjevica  (Uradni list RS, št. 157, z dne 30. 10. 2020)
Odlok o načinu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urna dežurna služba na območju Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 12/2020 z dne 28. 2. 2020)

 

Skip to content