Gospodarstvo in turizem

ODLOK O TURISTIČNI IN PROMOCIJSKI TAKSI V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA

Z dnem 2.3.2019 je začel veljati nov Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Miren-Kostanjevica, kjer so poleg ostalih določil opredeljeni zavezanci za plačilo, višina turistične in promocijske takse, oprostitve plačila, način plačevanja, vodenje evidence turistične takse ter nadzor nad izvajanjem odloka.

1. ZAVEZANCI ZA PLAČEVANJE TURISTIČNE TAKSE

Zavezanci za plačilo turistične in promocijske takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, ki jih opredeljuje veljavni zakon s področja spodbujanja razvoja turizma

2. VIŠINA TURISTIČNE TAKSE

Turistična taksa za prenočitev, ki je namenjena Občini Miren-Kostanjevica znaša 1,60 EUR na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa, ki je namenjena Slovenski turistični organizaciji (STO), 0,40 EUR na osebo na dan. Skupna višina obeh taks v višini 100% torej znaša 2,00 EUR na osebo na dan. V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse oproščen plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 0,80 EUR za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,20 EUR, skupna višina obeh taks znaša 1,00 EUR na osebo na dan.

3. OPROSTITVE PLAČILA TURISTIČNE TAKSE

Poleg zavezancev, ki so v drugem odstavku 18. členu ZSRT-1 oproščeni plačila turistične takse za prenočevanje v višini 50 odstotkov, so dodatno oproščeni plačila turistične takse v višini 50 odstotkov za celotno obdobje bivanja tudi:

–        osebe, ki prenočujejo v Občini Miren-Kostanjevica več kot 5 zaporednih noči.

Da bo obračun izveden pravilno in poenoteno, ponudnikom predlagamo, da vsi enako uporabljajo naslednji ID oprostitvi iz šifranta:

14 Polovično plačilo (50%) – predpis občine; za odrasle osebe, prenočujejo v Občini Miren-Kostanjevica več kot 5 zaporednih noči (skupna višina obeh taks: 1 EUR/dan)

15 Delno plačilo – predpis občine; za osebe stare od 7. do 18. let, ki prenočujejo v Občini Miren-Kostanjevica več kot 5 zaporednih noči (skupna višina obeh taks: 0,50 EUR/dan)

4. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE

Turistično in promocijsko takso zavezanci plačajo ponudniku prenočišč skupaj s plačilom za prenočitev.

Ponudniki prenočišč nakažejo do 25. dne v mesecu za pretekli mesec prejete turistične in promocijske takse na podračun št. 0127 5845 0000 085, sklic: SI19-DŠ zavezanca-07129.

 

5. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE

Izvajalci nastanitvene dejavnosti, ki poročate predpisane podatke (iz knjige gostov) Policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in občini, morate slednje po novem  poročati preko spletne aplikacije eTurizem. Občina podatke o prihodih in prenočitvah turistov za vaš nastanitveni obrat pridobiva neposredno iz aplikacije eTurizem.

Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.

Dodatne informacije v zvezi z aplikacijo eTurizem lahko pridobite na Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). V pomoč pa so vam lahko tudi naslednje spletne povezave:

https://www.ajpes.si/Statistike/Porocanje_o_gostih_in_prenocitvah/Pogosta_vprasanja

https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_nastanitvenih_obratov/Pogosta_vprasanja

https://www.ajpes.si/Doc/Statistike/Druge_statistike/GostiInPrenocitve/eTurizem-kljucna_vsebinska_pojasnila.pdf


6. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA

Medobčinska uprava občin, ki deluje na območju Občine Miren-Kostanjevica, je pristojna za nadzor nad izvajanjem tega odloka.

Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Miren-Kostanjevica (objavljen v Uradnem listu RS, št. 13/2019, z dne 1. 3. 2019)

Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Sklep o prenosu stvarnega premoženja v upravljanje Javnega zavoda za turizem Občine Miren – Kostanjevica (Objavljen v Uradnem listu RS. 37 z dne 1.6.2018)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 16 z dne 9.3.2018)


Sklep o spremembi strategije

priloga 1priloga 2,   priloga 3,   priloga 4,    priloga 5,    priloga 6.
Strategija razvoja turizma v Občini Miren-Kostanjevica
Odlok o turističnem vodenju na področju občin Divača, Hrpelje-Kozina, Sežana, Divača, Komen in Miren-Kostanjevica
Odlok o turistični taksi v Občini Miren-Kostanjevica
Pravilnik o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Miren – Kostanjevica  (sprejet na 25. redni seji, dne 9.9.2009)

Skip to content