Spremembe in dopolnitve št. 2 OPPN za območje OP 16 v Opatjem selu

Spremembe in dopolnitve št. 2 OPPN za območje enote urejanja prostora OP 16 v Opatjem selu se nanašajo na:
1. dopustitev gradnje dvojčkov in razdelitev na po dve gradbeni parceli stavb v prostorskih enotah 4 in 10,
2. sprememba najmanjših odmikov na 3 m med prostorskima enotama 3 in 4 ter med 4 in 5,
3. sprememba najmanjšega odmika na 3 m na zahodnem delu prostorske enote 10,
4. na gradbenih parcelah stavb št. 4 in 10 se dopusti tudi možnost gradnje po dveh dvojčkov z lastnim vhodom
iz pritličja,
5. določitev dodatne gradbene parcele št. 18.

Tekstualni del: tekstualni_del

Grafični del: graficni_del

Spremljajoče gradivo:  spremljajoce_gradivo

Opis_namere

Sklep o začetku priprave S&D št. 2 OPPN OP 16

SD st 02 za obmocje OP16 Rikidence v Opatjem selu 128 cl ZUreP

 

Skip to content