10. redna seja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v četrtek, 13. februarja 2020 ob 16. uri

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016) sklicujem 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo

v četrtek, 13. 2. 2020 ob 16.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji dnevni red:  

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,

2.Obravnava in sprejem zapisnika 9. redne seje,

3. Poročila

poročilo župana,

poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,

poročila članov svetov zavodov,

odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 9. redne seje,

4. Pregled realizacije sklepov,

5. Plan dela in terminski koledar sej Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica za leto 2020,

6. Potrditev Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Miren-Kostanjevica (OPN 4),

Priloga 1:

https://we.tl/t-cSX9M1ySyi – strnjeno gradivo

https://we.tl/t-ENIyMu644y – dokumentacija, sestavljena po navodilih MOP

7. Letni program GJS ravnanja z odpadki za leto 2020 in poročilo o izvajanju GJS ravnanja z odpadki v obdobju jan – sept 2019 za Občino Miren-Kostanjevica,

Priloga 1

8. Odlok o ustanovitvi skupne medobčinske uprave – brez Ajdovščine – 1. obravnava,

Priloga 1

9. Odlok o načinu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske GJS 24-urna  dežurna služba – 1. obravnava,

10. Preklic pooblastila za vzpostavitev javno-javnega partnerstva za izvajanje GJS obdelave in odlaganja odpadkov v CEROZ,

11. Odlok o načinu izvajanja GJS obdelave in odlaganja odpadkov – 1. obravnava,

12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica – skrajšani postopek,

13. Sklep o določitvi cene za prilagojen program za predšolske otroke v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica,

Priloga

14. Sklepi o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena:

Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena za parcele št. 1773.1, 1774.3, 1774.8 in 1766.8 vse k. o. 2331 VOJŠČICA

Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena za parcelo št. 603.1 k. o. 2318 BILJE

15. Program dela Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2020,

Predlog sklepa

Kadrovski načrt za leto 2020

16. Akcijski načrt ukrepov Zelene sheme slovenskega turizma za obdobje 2020 – 2022 – seznanitev,

Predlog sklepa

Zeleni DNK

17. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.

Skip to content