11. redna seja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v četrtek, 11. junija 2020 ob 16. uri

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016) sklicujem 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo

v četrtek, 11. 6. 2020 ob 16.00 uri v konferenčni dvorani v Pomniku na Cerju

Predlagan je naslednji dnevni red:

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,

2. Obravnava in sprejem zapisnika 10. redne seje ter 1., 2. in 3. dopisne seje,
predlog zapisnika 10. redne seje
predlog zapisnika 1. dopisne seje
predlog zapisnika 2. dopisne seje
predlog zapisnika 3. dopisne seje

3. Poročila

poročilo župana,
poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
poročila članov svetov zavodov,
odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 10. redne seje

4. Pregled realizacije sklepov,

5. Poročilo o delu medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina za leto 2019,
poročilo
predlog sklepa

6. Predstavitev varnostnih razmer na območju Občine Miren-Kostanjevica v letu 2019,
poročilo
predlog sklepa

7. Ocena izvajanja programa varnosti v letu 2019,
predlog sklepa in obrazložitev

8. Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Miren-Kostanjevica – prva obravnava,
predlog odloka za prvo obravnavo
veljavni odlok

9. Sprememba Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Miren-Kostanjevica,
predlog

10. Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2020
predlog sklepa in obrazložitev
elaborat

11. Predlog Odloka o sofinanciranju športa v OMK – prva obravnava,
predlog sprememb in dopolnitev

merila za ocenjevanje
veljavni pravilnik

12. Letni program športa v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2020,

letni program športa

13. Soglasje k Statutu Javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica,
predlog sklepa
statut

14. Predlog Sklepa o soglasju k določitvi cene storitve pomoči na domu,
poročilo Centra za pomoč na domu
predlog cene
predlog sklepa

15. Poročilo o delu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2019 ter poslovni in finančni načrt za leto 2020,
letno poročilo za 2019
poslovni in finančni načrt za 2020
sklep in poročilo NS sklada
predlog sklepa in obrazložitev

16. Sprejem zaključnega računa Občine Miren-Kostanjevica za leto 2019 (priloga: Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica v letu 2019 in poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica v letu 2019)
prerazporeditve št. 3 za leto 2019

17. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2020 (Rebalans št. 1):

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2020 z obrazložitvijo sprememb– Rebalans št. 1,
splošni del proračuna za leto 2020,
posebni del proračuna za leto 2020,
načrt razvojnih programov za leta 2020 – 2023,
obrazložitve rebalansa proračuna št. 1 za leto 2020
predlog dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 2020 – Rebalans št. 1

18. Poročilo o delu Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2019,
poslovno poročilo
računovodsko poročilo
predlog sklepa

Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.

Skip to content