13. redna seja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v sredo, 23. septembra 2020 ob 16. uri

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016) sklicujem 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo

v  sredo, 23. septembra 2020 ob 16.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji dnevni red:

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
 2. Obravnava in sprejem zapisnika 12. redne seje,
 3. Poročila
  • Poročilo župana,
  • Poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
  • Poročila članov svetov zavodov,
  • Odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 12. redne seje,
 4. Pregled realizacije sklepov,
 5. Seznanitev s polletno realizacijo proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2020
 1. Polletno poročilo o delu Javnega zavoda za Turizem Miren-Kras za leto 2020 – soglasje
 2. Poročilo o delu OŠ Miren v letu 2019 – predlog sklepa
 3. Predlog Sklepa o financiranju dodatnega programa OŠ Miren za šolsko leto 2020/2021
 4. Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren-Kostanjevica
 5. Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine – 2. obravnava,
 6. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Miren-Kostanjevica,
 7. Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica za leti 2018 in 2019
 8. Odlok o prometni ureditvi v Občini Miren-Kostanjevica – 1. obravnava
 9. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Miren-Kostanjevica – 1. obravnava,
 10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Miren-Kostanjevica,
 11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Miren-Kostanjevica,
 12. Predlog Sklepov o pridobitvi/ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
 13. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov,
 14. Sklep o podelitvi priznanj Občine Miren-Kostanjevica v letu 2020 (INTERNO, ZAPRTO ZA JAVNOST).

 

Skip to content