14. redna seja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v četrtek, 15. oktobra ob 16. uri

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016) sklicujem 14. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo

v  četrtek, 15. oktobra 2020 ob 16.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji dnevni red:  

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
 2. Obravnava in sprejem zapisnika 13. redne seje,
 3. Poročila
  • poročilo župana,
  • poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
  • poročila članov svetov zavodov,
  • odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 13. redne seje,
 4. Pregled realizacije sklepov,
 5. Imenovanje članov Sveta zavoda OŠ Miren,
 6. Odlok o pokopališkem redu v Občini Miren-Kostanjevica – 2. obravnava,
 7. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Miren-Kostanjevica – 1. obravnava,
 8. Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Miren-Kostanjevica – 1. obravnava,
 9. Pogodba o skupni uporabi Zbirnega centra CERO Nova Gorica in povrnitvi stroškov izvajanja obveznosti iz okoljevarstvenega dovoljenja,
 10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2020 (Rebalans št. 2):
 1. Letno poročilo o delu nadzornega odbora Občine Miren-Kostanjevica za leto 2019,
 2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.
Skip to content