15. redna seja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v četrtek, 17. decembra 2020 ob 16. uri

 

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016) sklicujem 15. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren – Kostanjevica, ki bo

v  četrtek, 17. decembra 2020 ob 16.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren – Kostanjevica

1.Obravnava in sprejem dnevnega reda,

2.Obravnava in sprejem zapisnika 14. redne seje ter 4. dopisne seje,

3.Poročila

  • poročilo župana,
  • poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
  • poročila članov svetov zavodov,
  • odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 14. redne seje,

4.Pregled realizacije sklepov,

5.Soglasje k imenovanju direktorja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške,

6.Imenovanje predstavnika v Svetu knjižnice Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica,

7.Odlok o prometni ureditvi v Občini Miren-Kostanjevica – 2. obravnava,
Priloga 1

8.Odlok o spremembah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti Občine Miren-Kostanjevica,
Priloga 1 – mnenje KS Miren
Priloga 2 – mnenje KS Temnica
Priloga 3 – predlog OVK
Priloga 4 – mnenje MJU
Priloga 5 – veljavni odlok

9.Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica,
predlog sklepa
vloga GKFB

10.Sklep o Lokacijski preveritvi v k. o. Bilje,
Predlog sklepa
Elaborat lokacijske preveritve
Mnenje MOP
Stališča do pripomb

11.Predlog Odloka o proračunu Občine Miren – Kostanjevica za leto 2021 – prva obravnava:

12.Predlog Odloka o proračunu Občine Miren – Kostanjevica za leto 2022 – prva obravnava:

13.Plan dela in terminski koledar sej Občinskega sveta Občine Miren – Kostanjevica za leto 2021,

14.Predlog Sklepov o pridobitvi/ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena,
sklep k. o. Miren
sklep k. o. Bilje

15.Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

Skip to content