17. redna seja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v četrtek, 22. aprila 2021 ob 16. uri

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016) sklicujem 17. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren – Kostanjevica

v  četrtek, 22. aprila 2021 ob 16.00 uri v avli OŠ Miren

Predlagan je naslednji dnevni red:

1.Obravnava in sprejem dnevnega reda,

2.Obravnava in sprejem zapisnika 16. redne seje,

3.Poročila:
poročilo župana,
poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
poročila članov svetov zavodov,
odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 16. redne seje,

4.Pregled realizacije sklepov,

5.Imenovanje predstavnika Občine Miren-Kostanjevica v Svet zavoda Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica,

6.Volitve članov Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške) razvojne regije za obdobje 2021-2027 (tajno glasovanje),
obrazložitev
lista kandidatov
glasovnica

7.Ugotovitev prenehanja mandata članu Sveta KS Vojščica,

8.Mnenje lokalne skupnosti o opravljanju igralniške dejavnosti – Lago IS, Turizem, d.o.o.,

9.Mnenje lokalne skupnosti o opravljanju igralniške dejavnosti – PEGASO TURIZEM d.o.o.,

10.Sklep o določitvi višine grobnin v Občini Miren-Kostanjevica,

11.Letno poročilo JSMGG za leto 2020 ter Poslovni in finančni načrt JSMGG za leto 2021,
predlog sklepa
letno poročilo
poslovni in finančni načrt za 2021
sklep in poročilo nadzornega sveta sklada

12.Sprejem zaključnega računa Občine Miren-Kostanjevica za leto 2020,
sklep in poročilo nadzornega sveta sklada
prerazporeditve št. 3
prerazporeditve št. 4

13.Predlog Sklepa o skupni vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v načrtih ravnanja z nepremičnim premoženjem za leti 2021 in 2022,

14.Predlog Sklepov o pridobitvi/ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena,
Kostanjevica na Krasu
Miren

15.Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju športa v Občini Miren-Kostanjevica,
Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odlok  z vključenimi spremembami

16.Letni program športa v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2021,

17.Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči na domu,
predlog sklepa
poročilo centra za pomoč na domu
predlog cene

18.Izdaja soglasij za redno delovno uspešnost v javnih zavodih,
predlogi sklepov
OŠ Miren
OŠ Kozara
Glasbena šola N. Gorica
LUNG

19.Poročilo o delu Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2020,
poslovno poročilo
poročilo digitalni marketing
anketa zadovoljstva 2019, 2020
letni akcijski načrt 2020
predlog sklepa

20.Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.

Skip to content