18. redna seja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v četrtek, 27. maja 2021 ob 16. uri

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016) sklicujem 18. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica, ki bo 

v četrtek, 27. maja 2021 ob 16.00 uri v avli OŠ Miren

Predlagan je naslednji dnevni red:

1.Obravnava in sprejem dnevnega reda,
2.Obravnava in sprejem zapisnika 17. redne seje,
3.Poročila
poročilo župana,
poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
poročila članov svetov zavodov,
odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 17. redne seje,
4.Pregled realizacije sklepov,
5.Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2020,
letni izvedbeni načrt
letno poročilo
predlog sklepa in obrazložitev
6.Sklep – določitev cen storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo,
elaborat – Kraški vodovod Sežana
elaborat – Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica
predlog sklepa
7.Sklep – določitev cen storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,
elaborat
predlog sklepa
8.Sprejem poročila o nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2019,
poročilo
predlog sklepa
9.Seznanitev z letnim poročilom o delu Nadzornega odbora občine Miren-Kostanjevica za leto 2020,
poročilo
predlog sklepa
10.Izdaja soglasji za redno delovno uspešnost v javnih zavodih,
predlog sklepa
predlog GKFB
predlog GENG
11.Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Miren-Kostanjevica,
predlog odloka
predlog sklepa
12.Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena,
predlog sklepa
13.Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.

Skip to content