19. redna seja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v četrtek, 15. julija 2021 ob 16.00 uri

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016) sklicujem 19. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren – Kostanjevica, ki bo

v četrtek, 15. julija 2021 ob 16.00 uri v avli OŠ Miren

 

Predlagan je naslednji dnevni red:

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,

2. Obravnava in sprejem zapisnika 18. redne seje,

3. Poročila

a) poročilo župana,

b) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,

c) poročila članov svetov zavodov,

d) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 18. redne seje,

4. Pregled realizacije sklepov,

5. Imenovanje novega člana uredniškega odbora občinskega glasila Občine Miren-Kostanjevica,

6. Pogodba o skupni uporabi zbirnega centra CERO Nova Gorica in povrnitvi stroškov izvajanja obveznosti iz okoljevarstvenega dovoljenja – ponovno odločanje o sklenitvi,

Priloga 

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2021 (Rebalans št. 1):

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2021 z obrazložitvijo sprememb – Rebalans št. 1,

Prerazporeditve št. 1

Prerazporeditve št. 2

splošni del proračuna za leto 2021,

posebni del proračuna za leto 2021,

obrazložitve proračuna za leto 2021,

načrt razvojnih programov za leta 2021 – 2024,

predlog sprememb in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem OMK za leto 2021,

8. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OP 16, Rikidence v Opatjem selu,

Program opremljanja

Prikaz območja

Komunalna oprema

Odkup zemljišč

Obračunsko območje

9. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje MI 43, Mirenski Kostel,

Program opremljanja

Območje opremljanja

Nova komunalna oprema

10. Predlog Sklepa o subvencioniranju dijaških vozovnic za šolsko leto 2021/22,

11.Izdaja soglasja za redno delovno uspešnost direktorici v javnem zavodu Turizem Miren-Kostanjevica,

Predlog

12. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra,

13. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.

Skip to content