2. redna seja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v torek, 15. januarja 2019 ob 17. uri

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016)

SKLICUJEM

2. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica

v torek 15.1.2019 ob 17.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji dnevni red:

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda;
 2. Obravnava in sprejem zapisnika konstitutivne seje občinskega sveta z dne 5.12.2018;
 3. Poročila;
  a) poročilo župana,
  b) poročilo o realizaciji sklepov konstitutivne seje,
  c) poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
 4. Imenovanje stalnih delovnih teles občinskega sveta OMK v mandatnem obdobju 2018-2022;
  a) Sklep o imenovanju Statutarno-pravne komisije,
  b) Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo in proračun,
  c) Sklep o imenovanju Odbora za okolje, prostor in kmetijstvo,
  d) Sklep o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti,
  e) Sklep o imenovanju Komisije za pripravo občinskih prireditev in izdajo občinskih glasil,
 5. Imenovanje članov nadzornega odbora OMK v mandatnem obdobju 2018-2022;
  a) Sklep o imenovanju članov nadzornega odbora,
 6. Imenovanje predstavnikov OMK v organih javnih zavodov, skladov in podjetij;
 • Sklep o imenovanju člana sveta zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka,
 • Sklep o imenovanju člana sveta zavoda Ljudska univerza Nova Gorica,
 • Sklep o imenovanju člana sveta javnega zavoda Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica,
 • Sklep o imenovanju člana nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške,
 • Sklep o imenovanju člana skupščine, nadomestnega člana skupščine ter člana nadzornega sveta javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o.,
 • Sklep o imenovanju člana sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica,
 • Sklep o imenovanju člana sveta javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica,
 • Sklep o imenovanju predstavnika Občine Miren-Kostanjevica v svet lokalnih skupnosti CSD Severna Primorska,
 1. Soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica;
  vloga za soglasje
  predlog sklepa
 2. Plan dela in terminski koledar sej Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica za leto 2019;
 3. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Miren – Kostanjevica za volilno leto 2018;
 4. Potrditev sprememb Statuta Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica;
  Statut JZ
  Spremembe in dopolnitve
  Predlog sklepa
  Čistopis
 5. Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest in organizaciji dela v Javnem zavodu za turizem Občine Miren-Kostanjevica;
  Pravilnik
  Priloga I
  Priloga II
  Predlog sklepa
 6. Poročilo o izvedenih aktivnostih v obdobju MAR- NOV 2018 za pridobitev znaka SLOVENIA GREEN DESTINATION;
  KRATKO POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH
 7. Odlok o turistični taksi v Občini Miren-Kostanjevica – 1. obravnava;
 1. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.

 

Priloge:

 • Predlog zapisnika konstitutivne seje
 • Poročilo župana
 • Poročilo o realizaciji sklepov konstitutivne seje
 • Predlogi sklepov o imenovanju delovnih teles občinskega sveta OMK
 • Predlog sklepa o imenovanju nadzornega odbora OMK
 • Predlogi sklepov o imenovanju članov v svete javnih zavodov, skladov in podjetij
 • Poročilo 1. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 • Plan dela in terminski koledar sej Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica za leto 2019
 • Predlog soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica
 • Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Miren – Kostanjevica za volilno leto 2018
 • Predlog sprememb Statuta Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica
 • Poročilo o izvedenih aktivnostih v obdobju MAR- NOV 2018 za pridobitev znaka SLOVENIA GREEN DESTINATION
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest in organizaciji dela v Javnem zavodu za turizem Občine Miren-Kostanjevica
 • Predlog sprejetja Odloka o turistični taksi v Občini Miren-Kostanjevica
Skip to content