20. redna seja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v sredo, 15. septembra 2021 ob 16.00 uri

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016) sklicujem 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren – Kostanjevica, ki bo 

v sredo, 15. septembra 2021 ob 16.00 uri v avli OŠ Miren

Predlagan je naslednji dnevni red:
 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
 2. Obravnava in sprejem zapisnika 19. redne seje,
 3. Poročila
poročilo župana,
poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
poročila članov svetov zavodov,
odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 19. redne seje,

 4. Pregled realizacije sklepov,
 5. Sklep o podelitvi priznanj Občine Miren-Kostanjevica v letu 2021 (INTERNO, ZAPRTO ZA JAVNOST).
 6. Seznanitev s polletno realizacijo proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2021,
obrazložitev
splošni del
posebni del
 7. Poročilo o delu medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina za leto 2020,
predlog sklepa
poročilo
 8. Predstavitev varnostnih razmer na območju Občine Miren-Kostanjevica v letu 2020,
predlog sklepa
poročilo o varnostnih razmerah
 9. Ocena izvajanja programa varnosti v letu 2020,
10. Poročilo o delu Osnovne šole Miren v letu 2020,
predlog sklepa
poročilo zavoda
11. Sklep o financiranju dodatnega programa OŠ Miren za šolsko leto 2021/22,
predlog sklepa
Priloga 1: Predlog financiranja dodatnega programa
Priloga 2: Sklep sveta zavoda
Priloga 3: Program digitalnega opismenjevanja
12. Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren-Kostanjevica,
predlog sklepa
predlog cene
13. Poročilo o delu javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica za leto 2020,
predlog sklepa
poročilo zavoda
14. Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let Javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica,
predlog sklepa
vloga za soglasje
15. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.

Skip to content