21. redna seja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v sredo, 1. decembra 2021 ob 16.00 uri

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016) sklicujem 21. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren – Kostanjevica, ki bo

v sredo, 1. decembra 2021 ob 16.00 uri v avli OŠ Miren

Predlagan je naslednji dnevni red:

1.Obravnava in sprejem dnevnega reda,
2.Obravnava in sprejem zapisnika 20. redne seje,
3.Poročila
poročilo župana,
poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
poročila članov svetov zavodov,
odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 20. redne seje,

4.Pregled realizacije sklepov,
5.Imenovanje člana Sveta zavoda Glasbena šola Nova Gorica,
6.Sklep o določitvi cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Miren-Kostanjevica,
predlog sklepa
elaborat Komunala
elaborat Kostak
7.Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Miren-Kostanjevica,
predlog sklepa z odlokom
predlog odloka z označenimi spremembami
8.Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Miren-Kostanjevica,
9.Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Miren-Kostanjevica,
10.Odlok o spremembi Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Miren-Kostanjevica,
11.Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2021 (Rebalans št. 2):
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2021 z obrazložitvijo sprememb – Rebalans št. 2,
obrazložitve
splošni del proračuna za leto 2021,
posebni del proračuna za leto 2021,
načrt razvojnih programov za leta 2021 – 2024,
spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem OMK za leto 2021,
prerazporeditve
12.Sklep o izvedbi obnove groba dr. Engelberta Besednjaka ter prevzemu skrbi za njegovo vzdrževanje,
13.Sklepi o pridobitvi/ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena,
parc. št. 3138/2 k. o. Kostanjevica na Krasu
k. o. Orehovlje
k. o. Temnica
k. o. Lipa
k. o. Sela na Krasu
k. o. Vojščica
parc. št. 3172/2 k. o. Kostanjevica na Krasu

14.Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest,
predlog odloka
obrazložitve
15.Poročilo Sveta za preventivo v cestnem prometu,
16.Seznanitev s pripravo projektne dokumentacije (DGD in PZI) za zunanjo ureditev in rekonstrukcijo dvigala Pomnika miru na Cerju,
17.Plan dela Javnega zavoda za turizem Miren-Kostanjevica za leto 2022,
predlog sklepa
plan dela
kadrovski načrt
18.Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.

Skip to content