22. redna seja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v četrtek, 20. januarja 2022 ob 16. uri

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016) sklicujem 22. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren – Kostanjevica, ki bo

v četrtek, 20. januarja 2022 ob 16.00 uri v avli OŠ Miren

Predlagan je naslednji dnevni red:

1.Obravnava in sprejem dnevnega reda,
2.Obravnava in sprejem zapisnika 21. redne seje
3.Poročila
poročilo župana,
poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
poročila članov svetov zavodov,
odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 21. redne seje,
4.Pregled realizacije sklepov,
5.Plan dela in terminski koledar sej Občinskega sveta Občine Miren – Kostanjevica za leto 2022,
6.Sklep o določitvi višine grobnin v Občini Miren-Kostanjevica,
7.Poročilo SPV Občine Miren-Kostanjevica,
8.Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2022 (Rebalans št. 1):
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2022 z obrazložitvijo sprememb – Rebalans št. 1,
Obrazložitve proračuna 2022
Splošni del proračuna za leto 2022,
Posebni del proračuna za leto 2022,
Načrt razvojnih programov za leta 2022 – 2025,
Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem OMK za leto 2022,
9.Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

Skip to content