23. redna seja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v sredo, 30. marca 2022 ob 16. uri

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016) sklicujem 23. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren – Kostanjevica, ki bo

v sredo, 30. marca 2022 ob 16.00 uri v avli OŠ Miren

Predlagan je naslednji dnevni red:

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
2.Obravnava in sprejem zapisnika 22. redne seje,
3.Poročila
poročilo župana,
poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
poročila članov svetov zavodov,
odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 22. redne seje,
4.Pregled realizacije sklepov,
5.Imenovanje članov sveta Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica,
priloga – pravno mnenje
6.Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Miren-Kostanjevica,
Priloga 1 – predlog pravilnika z označenimi spremembami
7.Pogodba o prenosu lastninske pravice ter upravljanja in vzdrževanja državnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček in Sporazum o sodelovanju na projektu prevzem in tehnološka posodobitev namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček in organiziranju gospodarske javne službe upravljanje, vzdrževanje in delovanje lokalnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček,
Priloga 1 – predlog sklepa
Priloga 2 – predlog pogodbe
Priloga 3 – predlog sporazuma
Priloga 4 – pismo o nameri
Priloga 5 – analiza
8.Sprejem zaključnega računa Občine Miren-Kostanjevica za leto 2021,
zaključni račun
prerazporeditve št. 4
9.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica (skrajšani postopek),
predlog odloka z obrazložitvijo
odlok – neuradno prečiščeno besedilo
predlog sklepa
10.Predlog Sklepa o soglasju k določitvi cene storitve pomoči na domu za leto 2022,
predlog cene
predlog sklepa
11.Letni program športa v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2022,
predlog LPŠ
12.Izdaja soglasji za redno delovno uspešnost v javnih zavodih,
predlog sklepov
Priloga 1 – LUNG
Priloga 2 – predlog GKFB
Priloga 3 – OŠ Kozara
Priloga 4 – Zavod za turizem
Priloga 5 – JSMGG
Priloga 6 – GENG
Priloga 7 – GŠ Nova Gorica
Priloga 8 – OŠ Miren
13.Poročilo SPV Občine Miren-Kostanjevica,
14.Sprejem OPPN za del območje TE 06 v Temnici – I. obravnava,
15.Letno poročilo JSMGG za leto 2021 ter Poslovni in finančni načrt JSMGG za leto 2022,
letno poročilo 2021
poslovni in finančni načrt 2022
predlog sklepa
sklep in obrazložitev Nadzornega sveta
sklep imenovanje revizorja
16.Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2021,
priloga – letno poročilo
17.Poročilo o delu Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2021,
poslovno in računovodsko poročilo
poročilo o upravljanju pomnika
poročilo digitalni marketing
poročilo Drevo za Cerje
predlog sklepa
18.Poročilo o aktivnostih ZSST 2019-2021,
analiza anket obiskovalcev
analiza anket prebivalci
analiza anket turistično gospodarstvo
Miren Kras zeleni DNK
poročilo ZSST 2021
zaključno poročilo ZSST 2019 – 2021
19.Rebalans plana Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2022,
izračun
predlog sklepa
20.Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena,
21.Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.

Skip to content