24. redna seja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v sredo, 22. junija 2022 ob 16. uri

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016) sklicujem 24. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren – Kostanjevica, ki bo

v sredo, 22. junija 2022 ob 16.00 uri v avli OŠ Miren

Predlagan je naslednji dnevni red:

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
2. Obravnava in sprejem zapisnika 23. redne seje,
3. Poročila
a.) poročilo župana,
b.) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
c.) poročila članov svetov zavodov,
d.) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 23. redne seje,
4. Pregled realizacije sklepov,
5. Sprejem poročila o nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2020 – sklep,

6. Seznanitev z letnim poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Miren-Kostanjevica za leto 2021 – sklep,

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2022 (Rebalans št. 2):

• obrazložitev rebalansa
splošni del proračuna za leto 2022,
posebni del proračuna za leto 2022,
načrt razvojnih programov za leta 2022 – 2025,
spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem OMK za leto 2022,
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje OMK,
9. Seznanitev s prometno študijo za ureditev prometa na območju ožine pri cerkvi v Mirnu,

10. Predlog Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture,
11. Predlogi Sklepov o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena,

12. Predlog Sklepa o izdaji soglasja za najem dolgoročnega kredita Javnemu podjetju Kraški vodovod Sežana d.o.o.,

13. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.

Skip to content