25. redna seja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v sredo, 13. julija 2022 ob 16. uri

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016) sklicujem 25. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren – Kostanjevica, ki bo

v sredo, 13. julij 2022 ob 16.00 uri v avli OŠ Miren

Predlagan je naslednji dnevni red:

1.Obravnava in sprejem dnevnega reda,
2.Obravnava in sprejem zapisnika 24. redne seje,
3.Poročila
poročilo župana,
poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
poročila članov svetov zavodov,
odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 24. redne seje,
4.Pregled realizacije sklepov,
5.Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Miren-Kostanjevica,
6.Predlog Sklepa o določitvi cene obvezne gospodarske javne službe: 24-urna dežurna služba, v okviru pogrebne dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica,
predlog sklepa
elaborat
7.Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miren,
8.Poročilo o delu Sveta za invalide za leto 2021 in Plan dela za leto 2022,
predlog sklepa
9.Poročilo o delu OŠ Miren za leto 2021,
predlog sklepa
10.Predlog Sklepa o financiranju dodatnega programa OŠ Miren za šolsko leto 2022/2023,
sklep sveta zavoda
predlog sklepa
11.Predlog Dodatka k Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren – Kostanjevica,
12.Predlog Sklepa o subvencioniranju dijaških vozovnic za organizirane prevoze za šolsko leto 2022/2023
,
13.Predlog Sklepa o določitvi cene prilagojenega programa za predšolske otroke v Osnovni šoli Kozara,
predlog cene
predlog sklepa
14.Predlog Sklepa o soglasju k sistematizaciji delovnih mest in organizaciji dela v razvojnem oddelku vrtca v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica,
vloga za soglasje in obrazložitev
predlog sklepa
15.Predlog Sklepa o pridobitvi statusa javnega dobra,
16.Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.

Skip to content