26. redna seja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v četrtek, 22. septembra 2022 ob 16. uri

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016) sklicujem 26. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren – Kostanjevica, ki bo

v četrtek, 22. september 2022 ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Miren – Kostanjevica

Predlagan je naslednji dnevni red:

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,

2. Obravnava in sprejem zapisnika 25. redne seje,

3. Poročila

poročilo župana,

poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,

poročila članov svetov zavodov,

odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 25. redne seje,

4. Pregled realizacije sklepov,

5. Seznanitev s polletno realizacijo proračuna Občine Miren – Kostanjevica za leto 2022,
obrazložitev
realizacija splošni del
realizacija posebni del

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren – Kostanjevica za leto 2022 (Rebalans št. 3):

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2022  – Rebalans št. 3,
obrazložitev predloga 
splošni del proračuna za leto 2022,
posebni del proračuna za leto 2022,
načrt razvojnih programov za leta 2022 – 2025,
spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem OMK za leto 2022,

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem Občine Miren – Kostanjevica,

8. Predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena,

9. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.

Skip to content