3. redna seja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v torek, 19. februarja 2019 ob 17. uri

VABILO 

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016) sklicujem 3. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo

v torek 19. 2. 2019 ob 17.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica.

 

Predlagan je naslednji dnevni red:

 

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,

2. Obravnava in sprejem zapisnika 2. redne seje,

3. Poročila

  • poročilo župana,
  • poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
  • poročila članov svetov zavodov,
  • odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 2. redne seje,

4. Pregled realizacije sklepov,

5. Sklep o imenovanju uredništva občinskega glasila Občine Miren-Kostanjevica,

6. Letno poročilo o občinskem glasilu za leto 2018,

7. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren-Kostanjevica,

Cene programov vrtca za šolsko leto 2018_2019

8. Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Miren-Kostanjevica,

Odlok o lokacijski preveritvi  

9. Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest in organizaciji dela v Javnem zavodu za turizem Občine Miren-Kostanjevica,

Sklep

Pravilnik

Katalog delovnih mest

10. Plan dela Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2020,

Sklep

Plan

Kadrovski načrt

Statistika obiska in prodaje

11. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Miren-Kostanjevica – 2. obravnava in sprejem,   

12. Obravnava in sprejem DIIP OŠ Miren,

predlog sklepa

13. Obravnava in sprejem PIZ OŠ Miren, 

14. Obravnava in sprejem IP OŠ Miren, 

15. Predlog Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2019 – prva obravnava:

16. Predlog Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2020 – prva obravnava:

17. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parcele št. 7/14, 7/16, 7/18 in 7/20 vse  k.o. 2324 OREHOVLJE,

18. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.

Skip to content