4. redna seja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v torek, 26. marca 2019 ob 17. uri

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016) sklicujem 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo

v torek 26. 3. 2019 ob 17.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji dnevni red:

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,

2. Obravnava in sprejem zapisnika 3. redne seje,

3. Poročila

a.)poročilo župana,

b.)poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
poročilo Komisije za pripravo občinskih prireditev in občinskega glasila
poročilo Odbora za družbene dejavnosti
poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun
poročilo Odbora za okolje, prostor in kmetijstvo

c.)poročila članov svetov zavodov,

d.)odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 3. redne seje,

4. Pregled realizacije sklepov,

5. Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Miren-Kostanjevica,

6. Imenovanje nadomestnega člana sveta zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica,

7. Soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica,

8. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2018,
letno poročilo LEK
predlog sklepa

9. Sklep o spremembi poteka meje med Občino Miren-Kostanjevica in Občino Komen,
sprememba
predlog sklepa

10. Sklep o spremembi poteka meje med Občino Miren-Kostanjevica in Občino Šempeter-Vrtojba,
sprememba
predlog sklepa

11. Sprejem zaključnega računa Občine Miren-Kostanjevica za leto 2018 (priloga: Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica v letu 2018 in poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica v letu 2018),
prerazporeditve
Zaključni račun za leto 2018

12. Obravnava in sprejem DIIP OŠ Miren,
DIIP
predlog sklepa

13. Obravnava in sprejem PIZ OŠ Miren,
povzetek PIZ
predlog sklepa

14. Obravnava in sprejem IP OŠ Miren,
povzetek IP
predlog sklepa

15. Predlog Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2019 – druga obravnava:

Odlok o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2019
splošni del proračuna za leto 2019,
posebni del proračuna za leto 2019,
obrazložitve
načrt razvojnih programov za leta 2019-2022,
načrt stvarnega premoženja 2019,
kadrovski načrt 2019,

17. Predlog Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2020 – druga obravnava:

Odlok o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2020
splošni del proračuna za leto 2020,
posebni del proračuna za leto 2020,
obrazložitve
načrt razvojnih programov za leta 2020-2023,
načrt stvarnega premoženja 2020,
kadrovski načrt 2020,

18. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parcelo št. 1937 k. o. 2328 OPATJE SELO;

19. Sklep o vzpostavitvi statusa naravnega vodnega javnega dobra na parceli št. 82/1 k.o. 2318 BILJE;

20. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.

 

Skip to content