5. redna seja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v sredo, 15. maja 2019 ob 17. uri

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016) sklicujem 5. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo

v sredo 15._5.  2019 ob 17.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji dnevni red:  

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
2.Obravnava in sprejem zapisnika 4. redne seje,
3.Poročila
a.)poročilo župana,
b.)poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
c.)poročila članov svetov zavodov,
d.)odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 4. redne seje,
4.Pregled realizacije sklepov,
5.Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Miren-Kostanjevica,
predlog
6.Imenovanje Sosveta za zagotavljanje večje varnosti občanov Občine Miren-Kostanjevica,  – predlog 
7.Soglasje k imenovanju direktorja  javnega zavoda  Goriška lekarna Nova Gorica,
predlog 
8.Imenovanje predstavnika OMK v Svet zavoda Goriška lekarna Nova Gorica,
predlog
9.Soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica,
predlog
10.Poročilo o delu medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina za leto 2018,
poročilo MOU
predlog sklepa
11.Predstavitev varnostnih razmer na območju Občine Miren-Kostanjevica v letu 2018,
predstavitev varnostnih razmer
predlog sklepa
12.Ocena izvajanja programa varnosti v letu 2018,
ocena izvajanja OPV
13.Poročilo o delu Sveta za invalide za leto 2018 in Plan dela za leto 2019,
predlog sklepa in poročilo
14.Poročilo o delu Doma upokojencev Nova Gorica – pomoč na domu za leto 2018 – informacija,
poročilo za leto 2018
predlog sklepa
15.Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči na domu za leto 2019,
poročilo za leto 2018
predlog cene
predlog sklepa
16.Poročilo o delu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2018 ter poslovni in finančni načrt za leto 2019,
poročilo za leto 2018
poslovni in finančni načrt za leto 2019
poročilo neodvisnega revizorja za leto 2018
sklep in poročilo nadzornega sveta
predlog sklepa in obrazložitev
17.Poročilo o delu Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica za leto 2018,
poročilo za leto 2018
predlog sklepa
18.Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica,
predlog GENG
predlog sklepa
19.Sklep o potrditvi DIIP Kamp Sela na Krasu,
DIIP_Kamp Sela na Krasu
predlog sklepa
20.Listina o pobratenju med Občino Miren-Kostanjevica in Město Kralupy nad Vltavou,
pogodba o pobratenju
21.Letni program športa 2019 Občine Miren-Kostanjevica,
22.Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Miren-Kostanjevica (OPN 4) – seznanitev,
predlog sklepa
povezava
23.Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena-javnega dobra za parceli št. 1687.624 in 1687.626 obe k. o. 2330 SELA NA KRASU ter za parceli št. 381 in 466.2 obe k.o. 2328 OPATJE SELO,
Sela na Krasu
Opatje selo
24.Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.

Skip to content