6. redna seja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v torek, 18. junija 2019 ob 17. uri

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016) sklicujem 6. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo
v torek 18._6. 2019 ob 17.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji dnevni red:  

  1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
  2. Obravnava in sprejem zapisnika 5. redne seje,
  3. Poročila

poročilo župana,

poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,

poročila članov svetov zavodov,

Odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 5. redne seje,

4. Pregled realizacije sklepov,

5. Obravnava in sprejem Novelacije Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za Naravoslovno tematsko učno pot ob reki Vipavi,
DIIP – Tematske poti Vipava_noveliran
predlog sklepa

6. Obravnava in sprejem Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za Kanalizacijo v Mirnu -razni odseki,
DIIP_Kanalizacija_Miren_2019 05 30
predlog sklepa

7. Predstavitev investicije »Obnova osnovne šole s telovadnico v Mirnu«,

8. Poročilo o delu OŠ Miren za leto 2018 – informacija,
poročilo
predlog sklepa

9. Predlog razporeditve sredstev presežka in sredstev tržne dejavnosti OŠ Miren,
predlog prerazporeditve
predlog sklepa

10. Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic za šolsko leto 2019/20,
predlog sklepa

11. Poročilo o delu Glasbene šole Nova Gorica za leto 2018 – informacija,
poročilo
predlog sklepa

12. Sklep o soglasju k porabi presežka prihodkov nad odhodki Glasbene šole Nova Gorica,
predlog porabe
predlog sklepa

13. Poročilo o delu OŠ Kozara Nova Gorica,
poročilo
predlog sklepa

14. Sklep o soglasju k porabi presežka prihodkov nad odhodki OŠ Kozara Nova Gorica,
predlog porabe
predlog sklepa

15. Predlog Sklepa o skupni vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v načrtih za leti 2019 in 2020,
predlog sklepa

16. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.

Skip to content