9. redna seja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v četrtek, 5. decembra 2019 ob 16. uri

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016) sklicujem 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo

v četrtek, 5. 12. 2019 ob 16.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji dnevni red:

1.Obravnava in sprejem dnevnega reda,
2.Obravnava in sprejem zapisnika 8. redne seje,
3.Poročila
-poročilo župana,
-poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
-poročila članov svetov zavodov,
poročilo glasbena šola
poročilo OŠ Miren
-odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 8. redne seje,
4.Pregled realizacije sklepov,
5.Imenovanje nadomestnega člana NO OMK,
predlog sklepa
6.Imenovanje nadomestnega člana – namestnika predsednika OVK,
predlog sklepa
7.Imenovanje kandidata OMK za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov,
predlog sklepa
8.Seznanitev z odstopom člana ter imenovanje novega člana nadzornega sveta VIK,
predlog sklepa
9.Odlok o zmanjševanju obremenjevanja okolja z odpadki pri izvajanju javnih prireditev v OMK, druga obravnava,
predlog odloka
priloga 1
10.Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OMK,
predlog odloka
11.Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica- prva obravnava,
predlog odloka
12.Obravnava in potrditev Investicijskega programa (IP) zaUreditev obstoječega stanja in povečanje stopnje priključenosti na kanalizacijsko omrežje v aglomeraciji ID 1033 Miren,
predlog sklepa
investicijski program
13.Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2019 (Rebalans št. 1):
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2019 – Rebalans št. 1,
obrazložitev
splošni del proračuna za leto 2019,
posebni del proračuna za leto 2019,
načrt razvojnih programov za leta 2019 – 2022,
kadrovski načrt za leti 2019 in 2020,
spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2019 (rebalans št. 1),
14.Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Miren –Kostanjevica za leto 2020 (spremembe proračuna št. 1):
-Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2020 ,
obrazložitev
Splošni del proračuna za leto 2020,
Posebni del proračuna za leto 2020,
Načrt razvojnih programov za leta 2020 – 2023,
Kadrovski načrt 2020 – 2021,
Dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2020,
15.Sklepi o pridobitvi/ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena,
sklep k. o. Orehovlje
sklep k. o. Sela na Krasu
sklep parc. št. 1961 k. o. Opatje selo
sklep k. o. Vojščica
sklep k. o. Opatje selo
sklep k. o. Miren
16.Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.

Skip to content