10. redna seja občinskega sveta, v četrtek, 15. februarja 2024 ob 16.uri

Številka: 0320-001/2024-1

Datum: 7. 2. 2024

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

 

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016 in 14/23) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016 in 30/2023)

 

SKLICUJEM

10. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica

v četrtek, 15. februarja 2024 ob 16.00 uri

v avli Osnovne šole Miren

 

Predlagan je naslednji dnevni red:

1.Obravnava in sprejem dnevnega reda;

2. Obravnava in sprejem zapisnika 9. redne seje občinskega sveta z dne 13. 12. 2023,

T2_ zapisnik_9_redna_seja_13_12_2023_predlog

3. Poročila:

 • poročilo župana,
 • poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
 • poročila članov svetov zavodov,
 • odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 9. redne seje,

4. Pregled realizacije sklepov;

T4_Pregled_sprejetih_sklepov_9_redna seja

5. Plan dela občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica za leto 2024;

T5_Plan dela in terminski koledar sej obč sveta 2024

6. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2023 Občine Miren-Kostanjevica in Letni izvedbeni načrt za leto 2024 za Občino Miren-Kostanjevica;

T6_Seznanitev z Letnim poročilom LEK-a 2023 in planom 2024

T6_PRILOGA 3 Obrazec letnega poročila_original_2023-2024_Miren-Kostanjevica

T_Poročilo 4. redne seje Odbor OPK_12.2.2024

7. Potrditev in sprejem novega LEK-a;

T7_Sprejem_LEK_2023

T7_LEK_MK_Končno poročilo 2023_poročilo_mope

T7_LEK_MK_2023 povzetek

T7_Soglasje LEK Miren-Kostanjevica MOPE 29-8-23

T_Poročilo 4. redne seje Odbor OPK_12.2.2024

8. Letno poročilo o občinskem glasilu za leto 2023;

T8_Sklep – Poročilo glasilo 2023

T8_Letno poročilo 2023 Občinsko glasilo

9. Končno poročilo o nadzoru zaključnega računa proračuna Občina Miren-Kostanjevica za leto 2022;

T9_Poročilo o nadzoru ZR za leto 2022

T9_Končno poročilo o nadzoru zaključnega računa proračuna OMK 2022

10. Letno poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Miren-Kostanjevica za leto 2023;

T10_Letno poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2023

T10_Letno poročilo o delu NO OMK za leto 2023

11. Spremembe in dopolnitve št. 1 OPPN Gospodarska cona ob obvoznici – Zahod v Mirnu;

T11_Predlog sprememb in dopolnitev OPPN Gospodarska cona ob obvoznici – zahod v Mirnu

T_Poročilo 4. redne seje Odbor OPK_12.2.2024

graficni_del

tekstualni_del

spremljajoce_gradivo

smernice

12. Strategija za mlade Občine Miren-Kostanjevica 2024 – 2029;

T12_STRATEGIJA ZA MLADE OMK 2024-2029

T_Poročilo 4. redne seje OM_5.2.2024-osnutek

13. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.

 

                                                                                                                     ŽUPAN

                                                                                                             Mauricij Humar

 

 

 

 

Vabljeni:

 • Župan,
 • Svetniki,
 • Tjaša Klavora, direktorica občinske uprave,
 • Nevenka Vuk, višja svetovalka za gospodarstvo, turizem in projekte, k točkama 6. in 7.,
 • Poročevalec agencije GOLEA, k točkama 6. in 7.,
 • Marta Pavlin, glavna urednica občinskega glasila, k točki 8.,
 • Peter Budin, predsednik nadzornega odbora, k točkama 9. in 10.,
 • IB Studio, Manuela Varljen (izdelovalec OPPN), k točki 11.,
 • Predsedniki KS,
 • mediji.

 

Skip to content