12. redna seja občinskega sveta, v torek, 23. aprila 2024 ob 16.uri

Številka: 0320-3/2024-1

Datum: 16. 4. 2024

 

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo, 62/16 in 14/23) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo, 82/16 in 30/23)

 

SKLICUJEM

 

12. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica

v torek, 23. 4. 2024 ob 16.00 uri

v avli Osnovne šole Miren

 

Predlagan je naslednji dnevni red:

1.Obravnava in sprejem dnevnega reda;

2. Obravnava in sprejem zapisnika 11. redne seje občinskega sveta z dne 21. 3. 2024;

T2_predlog zapisnika_ 11_redna_seja_z dne 21_3_2024 T5_Zaključni račun 2023-tabelarni del

3. Poročila

 • poročilo župana,
 • poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
 • poročila članov svetov zavodov,
 • odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 11. redne seje,

4. Pregled realizacije sklepov;

T4_Pregled_sprejetih_sklepov_11_redna seja

5. Sprejem zaključnega računa Občine Miren-Kostanjevica za leto 2023;

T5_Sprejem ZR OMK za leto 2023

T5_Zaključni račun 2023 – obrazložitve

T5_Zaključni račun 2023-tabelarni del

T5_Prerazporeditve proračunskih sredstev v letu 2023

6. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Miren-Kostanjevica – prva obravnava;

T6_Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v OMK

7. Poročilo o delu Doma upokojencev Nova Gorica – pomoč na domu za leto 2023 –  informacija;

T7_Sklep DUNG – poročilo o delu 2023

T7_Priloga; Finančno poročilo Miren-Kostanjevica – pomoč na domu 2023

T7_Priloga; Letno poročilo 2023 – POMOČ NA DOMU

8. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči na domu za leto 2024;

T8_Predlog Sklepa soglasju k določitvi cene storitve pomoči na domu za leto 2024

T8_Priloga; Predlog cene pomoč na domu Miren-Kostanjevica – 2024

9. Poročilo o delu javnega zavoda Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica za leto 2023 – informacija;

T9_Sklep_Goriška knjižnica_poročilo_2023

T9_Priloga; Letno porocilo GKFB za leto 2023 in Sklep zavoda o soglasju h koriscenju presezka

10. Sklep o porabi presežka javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica za leto 2023;

T10_Predlog_Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki GKFB za leto 2023

T10_Priloga; Sklep sveta o soglasju h koriščenju presežka za leto 2023_GKFB

11. Izdaja soglasja k višini plače za redno delovno uspešnost ravnatelja in ravnateljice OŠ Miren za leto 2023;

T11_Izdaja soglasja za redno delovno uspešnost ravnatelja in ravnateljice OŠ Miren za leto 2023

T11_Priloga; Prošnja za soglasje RDU OŠ Miren

12. Izdaja soglasja k višini plače za redno delovno uspešnost direktorice Ljudske univerze Nova Gorica za leto 2023;

T12_Izdaja soglasja za redno delovno uspešnost direktorice LUNG za leto 2023

T12_Priloga; Vloga za izdajo soglasja RDU direktorice za leto 2023_LUNG

13. Izdaja soglasja k višini plače za redno delovno uspešnost ravnatelja in v.d. ravnatelja za Glasbeno šolo Nova Gorica za leto 2023;

T13_Izdaja soglasja za redno delovno uspešnost ravnatelja in v.d. ravnatelja za leto 2023

T13_Priloga; Vloga za izdajo soglasja RDU GŠ NG

14. Letni program športa v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2024;

T14_Letni program športa za leto 2024

15. Letni program kulture v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2024;

T15_Letni program kulture za leto 2024

16. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.

 

 

ŽUPAN

Mauricij Humar

Vabljeni:

 • Župan,
 • Svetniki,
 • Tjaša Klavora, direktorica občinske uprave,
 • Mirjam Klančič, računovodstvo, k točki 5.,
 • Andreja Trampuž, okolje, prostor in kmetijstvo, k točki 6.,
 • Bernarda Pirih, vodja Pomoč na domu DUNG in Mateja Berginc Kovačič, vodja FRS DUNG, k točki 7. in 8.,
 • Irena Škvarč, direktorica GKFB Nova Gorica, k točki 9. in 10.,
 • Predsednik nadzornega odbora,
 • Predsedniki KS,
 • Mediji
Skip to content