13. redna seja občinskega sveta, v sredo, 19. junija 2024 ob 16.uri

Številka: 0320-4/2024-1

Datum: 12. 6. 2024

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016 in 14/23) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016 in 30/2023)

 

SKLICUJEM

13. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica

v sredo 19. 6. 2024 ob 16.00 uri

v avli Osnovne šole Miren

  

Predlagan je naslednji dnevni red:

1.Obravnava in sprejem dnevnega reda;

2. Obravnava in sprejem zapisnika 12. redne seje občinskega sveta z dne 23. 4. 2024;

T2_ 12_redna_seja_z dne 23_4_2024_ predlog zapisnika_

3. Poročila

 • poročilo župana,
 • poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
 • poročila članov svetov zavodov,
 • odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 12. redne seje,

4. Pregled realizacije sklepov;

T4_Pregled_sprejetih_sklepov_12_redna seja

5. Imenovanje predstavnika v svet zavoda Goriška lekarna Nova Gorica;

T5_Sklep o imenovanju predstavnika OMK v svet zavoda Goriške lekarne

T5_Priloga_Imenovanje predstavnikov v svet zavoda Goriske lekarne Nova Gorica

6. Imenovanje člana v svet območne izpostave JSKD Nova Gorica;

T6_Sklep o imenovanju predstavnika OMK v svet OI JSKD

T6_Priloga_Imenovanje predstavnika OMK v svet OI JSKD

7. Poročilo o delu GENG za leto 2023;

T7_Sklep soglasje Poročilo o delu 2023 GENG

T7_Poročilo za leto 2023_GENG_Priloga

8. Soglasje k presežku GENG za leto 2023;

T8_Predlog sklepa o porabi presežka GENG

T8_Vloga za izdajo soglasja o porabi presezkov_GENG_Priloga

9. Soglasje k redni delovni uspešnosti direktorja GENG za leto 2023;

T9_Soglasje za redno delovno uspešnost direktorja GENG za leto 2023

T9_Delovna uspesnost direktorja 2023_GENG_Priloga

10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje OMK – prva obravnava;

T10_Odlok o spremembah Odloka o komunalnem prispevku

11. Seznanitev s poročilom za leto 2023 za storitev GJS ravnanja z odpadki;

T11_Seznanitev s poročilom 2023_ravnanje z odpadki

T11_Letno porocilo 2023 GJS, Komunala d.d.

T11_Poročilo o poslovanju GJS za leto 2023, Kostak d.d._Priloga

12. Soglasje k predlogu cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki;

T12_Soglasje k predlogu cen storitev obveznih GJS ravnanja s komunalnimi odpadki

T12_Elaborat 2024_GJS,Komunala d.d.

T12_Elaborat o oblikovanju cen za leto 2024, Kostak d.d.

13. Predlog Sklepa o Ustanovitev Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje Kras-Carso z omejeno odgovornostjo (EZTS Kras-Carso);

T13_Sklep_Ustanovitev EZTS Kras-Carso

T13_Podrobnejša_obrazložitev_ORA

T13_EZTS Kras statut_SLO_za_OS

T13_EZTS Kras konvencija_za OS

14. Letno poročilo 2023 in Poslovni in finančni načrt 2024 JSMGG;

T14_Sklep_Poročilo 2023 ter Poslovni in finančni načrt 2024 JSMGG

T14_Sklep in poročilo NS JSMGG_priloga

T14_Letno poročilo JSMGG 2023_priloga

T14_Poslovni in finančni načrt 2024_priloga

15. Soglasje k Splošnim pogojem poslovanja JSMGG po skupinski izjemi v kmetijstvu;

T15_Soglasje k splosnim pogojem poslovanja JSMGG po skupinski izjemi v kmetijstvu

T15_Priloga_Sklep NS_SPSIK

T15_Priloga_JSMGG – mnenje_o_skladnosti_MKGP

T15_Priloga_Splošni pogoji poslovanja JSMGG po skupinski izjemi v kmetijstvu

16. Soglasje k Splošnim pogojem poslovanja JSMGG za pomoči de minimis;

T16_Soglasje k splosnim pogojem poslovanja JSMGG za pomoči de minimis

T16_Sklep NS JSMGG_de minimis

T16_Splosni pogoji poslovanja JSMGG za pomoci de minimis

T16_MF_Mnenje o skladnosti sheme de minimis

17. Soglasje k izplačilu nagrade za leto 2023 direktorici JSMGG;

T17_Izdaja soglasja za RDU direktorice JSMGG 2023

T17_Letno porocilo JSMGG 2023

T17_Vloga NS

T17_Sklep NS

18. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra;

T18_Predlog Sklepa o ukinitvi statusa j. d. na nepremičninah parc. št. 1447.1, 1447.3 in 1450 vse k. o. 2333 TEMNICA

19. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.

 

 

ŽUPAN

Mauricij Humar

 

 Vabljeni:

 • Župan,
 • Svetniki,
 • Tjaša Klavora, direktorica občinske uprave,
 • Predstavnik GENG, k točki 7., 8., in 9.,
 • Andreja Trampuž, okolje, prostor in kmetijstvo, k točki 10.,
 • Darko, Ličen, direktor podjetja Komunala d.d. Nova gorica, k točki 11. in 12.,
 • Aleš Vodičar, ORA Krasa in Brkinov d.o.o., k točki 13.,
 • Alda Lozar, Javni sklad malega gospodarstva Goriške, k točki 14., 15., 16. in 17.,
 • Predsednik nadzornega odbora,
 • Predsedniki KS,
 • Mediji

 

 

Skip to content