3. redna seja občinskega sveta, v četrtek, 2. februarja 2023 ob 16. uri

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016)

SKLICUJEM

3. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v četrtek,  2. 2. 2023 ob 16.00 uri v avli Osnovne šole Miren


Predlagan je naslednji dnevni red:

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda;

2. Obravnava in sprejem zapisnika 2. redne seje občinskega sveta z dne 19. 1. 2023;

3. Poročila

  • poročilo župana,
  • poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
  • poročila članov svetov zavodov,
  • odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 2. redne seje,

4. Pregled realizacije sklepov;
5. Mnenje o kandidatih za ravnatelja Glasbene šole Nova Gorica (zaprto za javnost);
6. Sprememba Statuta OMK – prva obravnava;
7. Odlok o spremembi Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Miren-Kostanjevica – prva obravnava;
8. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi JP Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica, d.o.o. – prva obravnava;
Priloga
9. Predlog Odloka o proračunu Občine Miren – Kostanjevica za leto 2023 – prva obravnava:

10. Predlog Odloka o proračunu Občine Miren – Kostanjevica za leto 2024 – prva obravnava:

11. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

Skip to content