4. redna seja občinskega sveta, v torek, 7. marca 2023 ob 16. uri

Miren, 28. 2. 2023

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016 ter 14/23) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016)

SKLICUJEM

4. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica v torek 7. 3. 2023 ob 16. uri v avli Osnovne šole Miren

  Predlagan je naslednji dnevni red:

1.Obravnava in sprejem dnevnega reda;
2.Obravnava in sprejem zapisnika 3. redne seje občinskega sveta z dne 2. 2. 2023;
3.Poročila
poročilo župana,
poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
poročila članov svetov zavodov,
odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 3. redne seje,
4.Pregled realizacije sklepov;
5.Popravni sklep o imenovanju statutarno pravne komisije;
6.Imenovanje člana in namestnika Skupščine KVS;
poročilo KMVVI s seje 1. 3. 2023 (tudi k točkama 7. in 8.)
7.Imenovanje predstavnika OMK v svetu lokalnih skupnosti CSD Severna Primorska;
8.Soglasje k imenovanju direktorja Goriške knjižnice;
9.Sprememba Poslovnika OS – prva obravnava;
poročilo SPK s seje dne 1. 3. 2023
10.Letno poročilo o občinskem glasilu za leto 2022;
11.Predlog Odloka o proračunu Občine Miren – Kostanjevica za leto 2023 – druga obravnava:
Odlok o proračunu za leto 2023 z obrazložitvijo,
splošni del proračuna za leto 2023,
posebni del proračuna za leto 2023,
načrt razvojnih programov za leta 2023 – 2026,
načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2023,
načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2023,
kadrovski načrt 2023 – 2024,
Poročilo 1. redne seje OGP_15.2.2023 (k točki 11 in 12)
Poročilo_1 seja ODD 16. 2. 2023(k točki 11 in 12)
Poročilo_1. redna seja Komisije za pripravo obč.prireditev in obč.glasila z dne 16. 2. 2023 (k točki 11 in 12)
12.Predlog Odloka o proračunu Občine Miren – Kostanjevica za leto 2024 – druga obravnava:
Odlok o proračunu za leto 2024 z obrazložitvijo,
splošni del proračuna za leto 2024,
posebni del proračuna za leto 2024,
načrt razvojnih programov za leta 2024 – 2027,
načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2024,
načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2024,
kadrovski načrt 2024 – 2025,
13.Predlog sklepa o skupni vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v načrtih ravnanja z nepremičnim premoženjem za leti 2023 in 2024;
14.Predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra;
parc. št. 650/22 k. o. Miren
parc. št. 647/17 k. o. Miren
15.Sklep o subvencioniranju cen oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda;
16.Predlog Pravilnika Občine Miren-Kostanjevica o sofinanciranju programov in projektov kulture – prva obravnava;
Poročilo_2 seja ODD 6. 3. 2023
Priloga; Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov.._NPB št. 1_29.11.2016
poročilo SPK s seje 1. 3. 2023
17.Letni program športa v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2023;
18.Predlog sklepa o soglasju k določitvi cene razvojnega oddelka vrtca v OŠ Kozara Nova Gorica;
Priloga; Obrazec_izracun_cene_vrtca_OS_Kozara_pojasnilo
19.Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 1 odloka o OPPN za območje OP16, Rikidence v Opatjem selu;
20.Poslovno poročilo JZ Miren Kras za leto 2022,
poslovno poročilo 2022
finančno poročilo 2022
poročilo skupaj za Kras
poročilo o upravljanju
poročilo Drevo za Cerje
poročilo digitalni marketing
letna primerjava 2921 – 2022
predlog sklepa
21.Plan dela JZ Miren Kras za leto 2023,
PLAN 2023_JZMK_1.1.-31.12.2022 predpisani obrazec za ustanovitelja
PLAN JZMK za leto 2023
Kadrovski načrt TMK za leto 2023
predlog sklepa
22.Akcijski načrt ukrepov Zelene sheme slovenskega turizma destinacije Miren Kras za obdobje 2022 – 2025 – seznanitev,
predlog sklepa
23.Izdaja soglasja za redno delovno uspešnost direktorja JZ Miren Kras,
predlog sklepa

24.Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.

Skip to content