5. redna seja občinskega sveta, v četrtek, 20. aprila 2023 ob 16. uri

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016 in 14/23) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016 in 30/2023)

SKLICUJEM

5. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica,  v četrtek,  20. 4. 2023 ob 16.00,  uri v avli Osnovne šole Miren

 

Predlagan je naslednji dnevni red:

1.Obravnava in sprejem dnevnega reda;

2.Obravnava in sprejem zapisnika 4. redne seje občinskega sveta z dne 7. 3. 2023 in 1.  dopisne seje;

3.Poročila:

poročilo župana,
poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
poročila članov svetov zavodov,
odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 4. redne seje,

4.Pregled realizacije sklepov;
predlog sklepa

5.Mnenje k imenovanju ravnatelja OŠ Miren (točka zaprta za javnost);
predlog sklepa

6.Soglasje k imenovanju direktorja GENG (točka zaprta za javnost);
predlog sklepa

7.Imenovanje članov Odbora za mladino Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica;
predlog sklepa

8.Imenovanje občinske volilne komisije Občine Miren-Kostanjevica;
predlog sklepa

9.Odlok o prenehanju Odloka o ustanovitvi JP Cero – 2. obravnava;
predlog odloka
priloga 1 – odlok

10.Odlok o ustanovitvi Sosveta za zagotavljanje večje varnosti v Občini Miren-Kostanjevica  – prva obravnava;
predlog odloka                                                                                                                  Poročilo 2. SPK z dne 19. 4. k točki 10
priloga 1 – odlok

11.Sprejem zaključnega računa Občine Miren-Kostanjevica za leto 2022;
zaključni račun

12.Poročilo o izvajanju projekta Občina po meri invalidov in delu Sveta za invalide v Občini Miren – Kostanjevica;
poročilo
predlog sklepa

13.Letno poročilo JSMGG za leto 2022 ter Poslovni in finančni načrt JSMGG za leto 2023;
letno poročilo 2022
poslovni in finančni načrt 2023
sklep NS
predlog sklepa

14.Izdajo soglasja k višini dela plače za redno delovno uspešnost direktorice JSMGG;
letno poročilo 2022
sklep NS delovna uspešnost
vloga za soglasje
predlog sklepa

15.Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta (LEK) in njihovih učinkih za leto 2022 in Letni izvedbeni načrt za leto 2023 za Občino Miren-Kostanjevica;
letni izvedbeni načrt
priloga 1
predlog sklepa

16.Predlog spremembe Odloka o ustanovitvi Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica – 1. obravnava;
predlog odloka

17.Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči na domu;                                                             Poročilo 3. seje ODD z dne 18. 4. k točkam 17 in 18
predlog sklepa
gradivo DUNG

18.Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov kulture in tehnične kulture v Občini Miren-Kostanjevica – 2. obravnava:
predlog pravilnika

19.Letni program kulture Občine Miren-Kostanjevica za leto 2023,
predlog letnega programa

20.Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.

Skip to content