6. redna seja občinskega sveta, v četrtek, 25. maja 2023 ob 16. uri

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016 in 14/23) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016 in 30/2023)

SKLICUJEM 6. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica

v četrtek, 25. 5. 2023, ob 16.00 uri, v avli Osnovne šole Miren

 

Predlagan je naslednji dnevni red:

1.Obravnava in sprejem dnevnega reda;

2.Obravnava in sprejem zapisnika 5. redne seje občinskega sveta z dne 20. 4. 2023;

3.Poročila

poročilo župana,

poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,

poročila članov svetov zavodov,

odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 5. redne seje

4.Pregled realizacije sklepov;
predlog sklepa

5.Soglasje k imenovanju direktorja ZD Nova Gorica (točka zaprta za javnost);

6.Imenovanje članov Sosveta za zagotavljanje večje varnosti v OMK;
predlog sklepa

7.Določitev cene storitev GJS oskrbe s pitno vodo;
predlog sklepa

8.Določitev cene storitev GJS odvajanja in čiščenja odpadnih voda;
predlog sklepa

9.Sklep o uvrstitvi novega NRP »Oprema vodnjaka V4«;
predlog sklepa

10.Poročilo o poslovanju in izvajanju javne službe javne razsvetljave za leto 2022;
letno poročilo

11.Letni program o izvajanju javne službe javne razsvetljave za l. 2023 za Občino Miren-Kostanjevica;
letni program
predlog sklepa k točki 10 in 11

12.Predlog Sklepa o določitvi cene vrtca OŠ Miren;
predlog cene
predlog sklepa
poročilo 4. seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila 22. 5. 2023

13.Poročilo o delu Goriške knjižnice Franceta Bevka za leto 2022;
Letno poročilo 2022 k točki 13 in 14
predlog sklepa

14.Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica 2022;
predlog sklepa

15.Soglasje k predlogu sistemizacije delovnih mest za Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica;
vloga za soglasje
predlog sklepa

16.Soglasje k predlogu sistemizacije delovnih mest v razvojnem oddelku vrtca v OŠ Kozara Nova Gorica;
vloga
predlog sklepa

17.Poročilo o delu Glasbene šole Nova Gorica;
letno poročilo
predlog sklepa

18.Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.

Skip to content