7. redna seja občinskega sveta, v četrtek, 13. julija 2023 ob 16. uri

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016 in 14/23) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016 in 30/2023)

 

SKLICUJEM

7. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica

v četrtek 13. julij 2023 ob 16.00 uri

v avli Osnovne šole Miren

 

Predlagan je naslednji dnevni red:

 

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda;

2. Obravnava in sprejem zapisnika 6. redne seje občinskega sveta z dne 25. 5. 2023;

Priloga: Predlog zapisnika 6.redne seje 25_5_2023

       3. Poročila

a.) poročilo župana,

b.) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,

c.) poročila članov svetov zavodov,

d.) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 6. redne seje,

 1. Pregled realizacije sklepov;

Predlog sklepa

 1. Predstavitev varnostnih razmer na območju Občine Miren-Kostanjevica v letu 2022;

Poročilo o varnostni problematiki v OMK za leto 2022

Priloga_Poročilo 1. redne seje Sosveta za varnost

Predlog sklepa

 1. Poročilo o delu medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava za leto 2022;

MOU – POROČILO OMK 2022

Predlog sklepa

 1. Ocena izvajanja programa varnosti v letu 2022;

Predlog sklepa

 1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica – 2. obravnava;

Priloga_Odlok o ustanovitvi GKFB

Predlog sklepa

 1. Poročilo o delu OŠ Miren za leto 2022;

Letno poročilo OŠ Miren 2022 – potrjeno 28.2.2023 

Predlog sklepa

 1. Predlog Sistemizacije delovnih mest Vrtec OŠ Miren;

Priloga : Predlog sistemizacije del. mest vrtca OŠ Miren_2023

Priloga_Poročilo ODD 11.7.23

Predlog sklepa

 1. Predlog Sklepa o financiranju dodatnega programa OŠ Miren za šolsko leto 2023/24;

Predlog financiranja dodatnega programa za šol. leto 2023-24

Priloga – Zapisnik seje sveta zavoda OŠ Miren

Predlog sklepa

 1. Predlog Sklepa o subvencioniranju dijaških vozovnic za organizirane prevoze za šolsko leto 2023/24;

Predlog sklepa

 1. Seznanitev s poročilom 2022 in programom 2023 za storitev GJS ravnanja z odpadki;

Poročilo 2022, obdelava in odlaganje odpadkov

Poročilo 2022, zbiranje odpadkov

Program 2023, zbiranje odpadkov

Predlog sklepa

 1. Določitev cen storitev GJS ravnanja z odpadki,

Priloga – Elaborat, obdelava in odlaganje odpadkov

Priloga – Elaborat, zbiranje odpadkov

Poročilo s seje OGP_Določitev cen storitev GJS ravnanja z odpadki

Predlog sklepa

 1. Seznanitev s poročilom 2022, programom 2023 in elaboratom 2023 za storitev GJS 24h dežurne službe;

Priloga – Elaborat, 24h dežurna služba

Letni program, 24h dežurna služba

Poročilo, 24h dežurna služba

Predlog sklepa

 1. Predlogi Sklep o pridobitvi statusa grajenega dobra lokalnega pomena;

Predlog sklepa

Predlog sklepa

Predlog sklepa

Predlog sklepa

 1. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.

 

 

 

                                                                                                                       ŽUPAN

Mauricij Humar

Skip to content