8. redna seja občinskega sveta, v četrtek, 28. septembra 2023 ob 16.uri

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016 in 14/23) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016 in 30/2023)

 

SKLICUJEM

 

8. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica

v četrtek 28. septembra 2023 ob 16.00 uri

v avli Osnovne šole Miren

 

Predlagan je naslednji dnevni red:

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda;

2. Obravnava in sprejem zapisnika 7. redne seje občinskega sveta z dne 13. 7. 2023;

Priloga: Predlog zapisnika 7. redne seje_13_7_2023

3. Poročila

 1. poročilo župana,
 2. poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
 3. poročila članov svetov zavodov,
 4. odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 7. redne seje,

4. Pregled realizacije sklepov;

Priloga T4: Pregled_sprejetih_sklepov na 7. redni seji

5. Imenovanje predstavnika občine v svetu zavoda javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica;

Priloga T5: Imenovanje predstavnika občine v svetu javnega zavoda GKFB

6. Mnenje lokalne skupnosti k dodelitvi koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo;

Priloga T6: Dopis Ministrstva za finance

Priloga T6: Lokacija bodoče igralnice

Predlog sklepa T6

7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren – Kostanjevica za leto 2023 (Rebalans št. 1) – prva obravnava:

 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2023 z obrazložitvijo sprememb – Rebalans št. 1 – prva obravnava, Priloga T7: Obrazložitev reb. št. 1 za leto 2023
 2. splošni del proračuna za leto 2023,
 3. posebni del proračuna za leto 2023,
 4. načrt razvojnih programov za leta 2023 – 2026,
 5. spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem OMK za leto 2023,
 6. spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s premičnim premoženjem OMK za leto 2023,

8. Predlog Sklepa o skupni vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v načrtih ravnanja z nepremičnim premoženjem za leti 2023 in 2024 (uskladitev z rebalansom št. 1 proračuna za leto 2023);

Predlog sklepa T8

9. Predlogi Sklepov o pridobitvi/ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena;

Priloga T9: Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega j. dobra lok. pomena-javnega dobra v lasti OMK za parcelo št. 64.3 k. o. 2334 LIPA

Priloga T9: Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lok. pomena-j. dobra v lasti OMK za parcelo št. 1687.642 k. o. 2330 SELA NA KRASU

Priloga T9: Predlog Sklepa o ukinitvi statusa j. dobra na nepremičnini parc. št. 215.4 k. o. 2323 VRTOČE

10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica – 2. obravnava;

Priloga T10: Odlok o ustanovitvi GKFB, UL RS, št.49-2005

Predlog sklepa T10

11. Poročilo o delu javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo v letu 2022 –informacija;

Priloga T11: Poslovno poročilo 2022

Predlog sklepa T11

12. Poročilo o delu javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo v letu 2022 – informacija;

Priloga T12: Letno poročilo_2022_ZD-zobozdravstveno varstvo

Predlog sklepa T12

13. Poročilo o delu javnega zavoda LUNG v letu 2022 – informacija;

Priloga T13: Priloga_Letno poročilo_2022_LUNG

Predlog sklepa T13

14. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.

 

 

ŽUPAN

Mauricij Humar

 

 

 

 

Vabljeni:

 • Župan,
 • Svetniki,
 • Tjaša Klavora, direktorica občinske uprave,
 • Karmen Budin, pravna služba, k točkama 5. in 6.,
 • Mirjam Klančič, računovodstvo, k točki 7.,
 • Urška Velikonja, pravna služba k točki 7., 8. in 9.,
 • Vanja Berić Novak, družbene dejavnosti, k točkam , 11., 12. in 13.,
 • Irena Škvarč, direktorica Goriška knjižnica F. Bevka Nova Gorica, k točki 10.,
 • Petra Kokoravec, direktorica ZD Osnovno varstvo Nova Gorica, k točki 11.,
 • Goran Štekar, direktor ZD Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, k točki 12.,
 • Nada Uršič Debeljak, direktorica LUNG, k točki 13.,
 • Predsednik nadzornega odbora,
 • Predsedniki KS,
 • Mediji
Skip to content