9. redna seja občinskega sveta, v sredo, 13. decembra 2023 ob 16.uri

Številka: 0320-0011/2023-1

Datum: 6. 12. 2023

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016 in 14/23) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016 in 30/2023)

 

SKLICUJEM

9. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica

v sredo 13. decembra 2023 ob 16.00 uri

v avli Osnovne šole Miren

 

Predlagan je naslednji dnevni red:

1.Obravnava in sprejem dnevnega reda;

2. Obravnava in sprejem zapisnika 1. izredne s seje občinskega sveta z dne 7. 9. 2023, 8. redne seje občinskega sveta z dne 28. 9. 2023 in 2. izredne seje občinskega sveta z dne 23. 11. 2023;

Priloga: T2a_zapisnik_1_izredna_seja_7_9_2023_predlog

Priloga: T2b_ zapisnik_8_redna_seja_28_9_2023_predlog

Priloga: T2c_zapisnik_2_izredna_seja_23_12_2023_predlog

3. Poročila:

 • poročilo župana,
 • poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,T3b_Poročilo 3. redne seje OM_29.11.2023
 • poročila članov svetov zavodov,
 • odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 8. redne seje,

4. Pregled realizacije sklepov; 

Priloga: T4a_Pregled_sprejetih_sklepov_1_izredna seja

Priloga: T4b_Pregled_sprejetih_sklepov_8_redna seja

Priloga: T4c_Pregled_sprejetih_sklepov_2_izredna seja

5. Imenovanje kandidata za člana nadzornega sveta javnega podjetja VIK;

Priloga: T5_Imenovanje kandidata za člana NS v VIK

6. Imenovanje predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov;

T6_Imenovanje predstavnika javnosti v senatih za pritožbe

Priloga: T6_Imenovanje predstavnika javnosti v senatih za pritožbe

7. Sprememba pogodbe o prenosu lastninske pravice na namakalnem sistemu Namakalni razvod Vogršček;

T7_Aneks k Pogodbi o prenosu lastninske pravice ter upravljanja in vzdrževanja državnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček

T7_Priloga, Aneks k Pogodbi o prenosu lastninske pravice ter upravljanja in vzdrževanja državnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček

8. Odlok o spremembah Odloka o GJS;

T8_Odlok o spremembah Odloka o GJS

9. Odlok o namakalnem sistemu Namakalni razvod Vogršček in o izvajanju GJS upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema v OMK – druga obravnava;

T9_odlok Vogršček – 2. obravnava

10. Letni program GJS ravnanja z odpadki 2024;

Priloga: T10_Letni program GJS ravnanja z odpadki 2024

Priloga: T10_Sklep o sprejemu Letnega programa GJS ravnanja z odpadki 2024

Predlog sklepa: T10_Letni program GJS ravnanja z odpadki 2024

11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi OŠ Miren;

Priloga: T11_Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi OŠ Miren

T11,12_Poročilo_6. seja ODD 4. 12. 2023

12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica;

Priloga: T12_Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi_OŠ Kozara-prva obravnava

13. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren – Kostanjevica za leto 2023 (Rebalans št. 2) – prva obravnava:

 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2023 z obrazložitvijo sprememb – Rebalans št. 2 – prva obravnava,

Priloga

T13_Predlog Spremembe in dopolnitve Odloka – Rebalans št. 2 2023

14. Predlog sklepa o skupni vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v načrtih ravnanja z nepremičnim premoženjem;

T14_Priloga

15. Predlogi sklepov o pridobitvi oz. ukinitvi statusa javnega dobra;

T15_Predlog Sklepa o ukinitvi statusa j. dobra na nepremičnini parc. št. 857.86 k. o. 2331 VOJŠČICA

T15_Predlog Sklepa o ukinitvi statusa j. dobra na nepremičnini parc. št. 602.2 k. o. 2318 BILJE

T15_Predlog Sklepa o ukinitvi statusa j. dobra na nepremičnini parc. št. 857.86 k. o. 2331 VOJŠČICA

16. Predlog Sklepa o podaji soglasja k spremembi Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo RRA SEVERNE PRIMORSKE, Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica;

Priloga: T16_SV 419-2021 Pogodba o ustanovitvi RRA_zadnja veljavna

Priloga: T16_Sklep – RRA sprememba pogodbe o ustanovitvi

17. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.

 

 

ŽUPAN

Mauricij Humar

 

 

 Vabljeni:

 • Župan,
 • Svetniki,
 • Tjaša Klavora, direktorica občinske uprave,
 • Karmen Budin, pravna služba, k točkam 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11.,
 • Tina Gerbec, koordinatorka projekta prevzema NR Vogršček, k točkam 7. in 9.,
 • predstavnik podjetja Komunala Nova Gorica d.d., k točki 10.,
 • Vanja Berić Novak, družbene dejavnosti, k točki 11. in 12.,
 • Mirjam Klančič, računovodstvo, k točki 13.,
 • Urška Velikonja, pravna služba k točki 13., 14. in 15.,
 • Predsednik nadzornega odbora,
 • Predsedniki KS,
 • mediji.
Skip to content