10. REDNA SEJA Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v torek 18.03.2008 ob 18:00 uri

VABILO

na 10. redno sejo občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica

v torek 18.03.2008 ob 17.00 uri

v prostorih občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

 

 1. Potrditev zapisnika 9. redne in 4. izredne seje,
 2. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
 3. Imenovanje overiteljev zapisnika,
 4. Poročilo predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
 5. Obravnava in sprejem predloga poslovnika občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica,
 6. obravnava in sprejem predloga proračuna občine Miren-Kostanjevica (prvo branje),
 7. Obravnava in sprejem odloka o turistični taksi (skrajšan postopek),
 8. Obravnava in sprejem predlog sklepa o pričetku aktivnosti za izdelavo in sprejem regionalnega prostorskega načrta,
 9. Obravnava in sprejem predlog sklepa za soglasje z vsebino osnutka dogovora o pripravi regionalnega prostorskega načrta,
 10. Obravnava in sprejem predloga sklepa o povprečnih stroškov opremljanja stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami v občini Miren-Kostanjevica v letu 2008,
 11. Obravnava in sprejem sklepa o soglasju k ceni socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2008,
 12. Obravnava in sprejem predlogov sklepov o prodaji nepremičnin,
 13. Pobude in vprašanja svetnikov.

 

Priloge:

– Zapisnik 9. redne (pdf) in 4. izredne seje (pdf) ,

– predlog poslovnika občinskega sveta (pdf) z obrazložitvijo, (pdf)

Proračunsko gradivo za leto 2008 obsega:

– I. Splošni del proračuna (pdf)

– II. Posebni del proračuna (pdf) z obrazložitvijo, (pdf)

– III. Načrt razvojnih programov z obrazložitvijo, (pdf)

– Kadrovski načrt, (pdf)

– Letni program prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja, (pdf)

– Plan financiranja KS v letu 2008, (pdf)

– Osnutek odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2008, (pdf)

– predlog odloka o turistični taksi (pdf) z obrazložitvijo, (pdf)

– predlog sklepa o pričetku aktivnosti za izdelavo in sprejem regionalnega prostorskega načrta, (pdf)

– predlog sklepa za soglasje z vsebino osnutka dogovora o pripravi regionalnega prostorskega načrta, (pdf)

– osnutek dogovora o pripravi regionalnega prostorskega načrta za realizacijo projekta »Izgradnja skupne čistilne naprave ob Vrtojbici« (pdf)

– predloga sklepa o povprečnih stroškov opremljanja stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami v občini Miren-Kostanjevica v letu 2008 z obrazložitvijo, (pdf)

– predlog sklepa o soglasju k ceni socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2008 z obrazložitvijo. (pdf)

– Programi prodaje in predlogi sklepov o prodaji nepremičnin:

– parc. št. 1225/2 k. o. Sela na Krasu (del) (pdf)

– parc. št. 1687/615 k. o. Sela na Krasu, (pdf)

– parc. št. 174/4 k. o. Orehovlje (del), (pdf)

– idealni delež 11/60 na parc. št. 3213 k. o. Kostanjevica na Krasu (pdf)

Skip to content