12. REDNA SEJA Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v torek, 20.05.2008 ob 18:00 uri

VABILO


na 12. redno sejo občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica

v torek 20.05.2008 ob 18.00 uri

v prostorih občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
 2. Imenovanje overiteljev zapisnika,
 3. Poročilo župana in predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
 4. Obravnava predloga in sprejem Proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2008 (drugo branje),
 5. Informacija o javno razgrnjenem dopolnjenem osnutku sprememb in dopolnitev prostorskega plana občine Miren-Kostanjevica
 6. Obravnava predloga in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica (prvo branje),
 7. Obravnava predloga in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica (prvo branje),
 8. Obravnava predloga in sprejem Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Miren-Kostanjevica (prvo branje),
 9. Obravnava predloga in sprejem Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter Vrtojba, Renče Vogrsko in Miren -Kostanjevica (prvo branje),
 10. Obravnava predloga in sprejem Sklepa o soglasju k spremembi osnutka dogovora o pripravi RPN za realizacijo projekta ČN ob Vrtojbici,
 11. Obravnava predloga in sprejem sklepa o prodaji nepremičnin,
 12. Pobude in vprašanja svetnikov.

Priloge:

– Zapisnik 11. redne seje, (pdf)

 • Proračunsko gradivo za leto 2008 obsega:

– Predlog Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2008 z obrazložitvijo (gradivo ste prejeli za 5. izredno sejo)

– I. Splošni del proračuna (gradivo ste prejeli za 5. izredno sejo)

– II. Posebni del proračuna z obrazložitvijo (gradivo ste prejeli za 5. izredno sejo),

– III. Načrt razvojnih programov z obrazložitvijo, – po projektih (pdf), – združen (pdf)

– Letni program prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja, (gradivo ste prejeli za 5. izredno sejo)

– Kadrovski načrt (gradivo ste prejeli za 10. redno sejo),

– Plan financiranja KS v letu 2008 (gradivo ste prejeli za 10. redno sejo)

– Amandmaji (pdf)

– Informacija o javno razgrnjenem dopolnjenem osnutku sprememb in dopolnitev prostorskega plana občine Miren-Kostanjevica, (pdf)

– predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica (pdf) z obrazložitvijo,

– predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica (pdf) z obrazložitvijo,

– predlog Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Miren-Kostanjevica (pdf) z obrazložitvijo (pdf),

– predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter Vrtojba, Renče Vogrsko in Miren -Kostanjevica (pdf) z obrazložitvijo (pdf)

– predlog Sklepa o soglasju k spremembi osnutka dogovora o pripravi RPN za realizacijo projekta ČN ob Vrtojbici (pdf) ,

– predlog sklepa o prodaji nepremičnin: (pdf)

– parc. št. 603/5 k.o. Bilje.

Skip to content