14. REDNA SEJA Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v torek, 02.09.2008 ob 18:00 uri

VABILO


na 14. redno sejo občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica

v torek 02.09.2008 ob 18.00 uri

v prostorih občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
 2. Imenovanje overiteljev zapisnika,
 3. Poročilo župana in predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
 4. Obravnava predlogov in sprejem sklepov za prenehanja članstva in imenovanja (Odbora za okolje in prostor, nadzorni odbor in organe javnega podjetja Kraški vodovodi Sežana d.o.o.),
 5. Obravnava predloga in sprejem Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov v prvem branju,
 6. Obravnava in sprejem Lokalnega energetskega koncepta občine Miren-Kostanjevica,
 7. Obravnava predloga in sprejem Odloka o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali,
 8. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost-Gasilska enota Nova Gorica,
 9. Sprejetje sklepa o dodatku za stalnost za Gasilsko enoto Nova Gorica,
 10. Obravnava predloga in sprejem sklepa o poroštvu Vodovodom in kanalizaciji, d.d. Nova Gorica,
 11. Potrditev programa dela in terminskega koledarja sej občinskega sveta za leto 2008,
 12. Obravnava predlogov in sprejem sklepov o prodaji nepremičnin,
 13. Obravnava predloga in sprejem sklepa o oddaji nepremičnine v zakup,
 14. Obravnava predlogov in sprejem sklepov o odvzemu statusa javnega dobra,
 15. Pobude in vprašanja svetnikov.

Priloge:

– Zapisnik 12. redne seje (ste prejeli z gradivom za 13. redno sejo),

– Zapisnik 13. redne seje, (pdf)

– Pravno mnenje o poteku sprejemanja proračuna (pdf)

– prenehanja članstva in imenovanja – predlogi sklepov:

– Sklep št 1, dodatno imenovanje dveh članov v odbor za okolje in prostor, (pdf)

– Sklep št 2. prenehanje predsedovanje odbora za okolje in prostor, (pdf)

– Sklep št 3. prenehanje članstva v odboru za okolje in prostor, (pdf)

– Sklep št. 4 imenovanje člana in predsednika v odbor za okolje in prostor,

– Sklep št. 5 imenovanje člana in predsednika v odbor za okolje in prostor,

– Sklep št. 6 prenehanje članstva v nadzornem odboru,

– Sklep št. 7 Imenovanje nadomestnega člana v nadzorni odbor,

– Sklep št. 8 Imenovanja člana skupščine Kraških vodovodov d.o.o.,

– Sklep št. 9 Imenovanje namestnika člana skupščine Kraških vodovodov d.o.o.,

– Sklep št. 10 Predlog imenovanja člana nadzornega odbora Kraških vodovodov d.o.o.

– predlog Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov (pdf) z obrazložitvijo (pdf)

– povzetek Lokalnega energetskega koncepta občine Miren-Kostanjevica, (pdf)

– predlog odloka o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali (pdf) z obrazložitvijo (pdf)

– predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost-Gasilska enota Nova Gorica (pdf)

– predlog sklepa o dodatku za stalnost za Gasilsko enoto Nova Gorica z obrazložitvijo (pdf)

– predlog sklepa o poroštvu Vodovodom in kanalizaciji, d.d. Nova Gorica z obrazložitvijo (pdf)

– terminski koledar sej občinskega sveta, (pdf)

– predlog sklepa o prodaji nepremičnin:

– del parc. št. 15/1, 15/2 in 931/2 k. o. Lipa (pdf) s programom prodaje (pdf)

– del parc. Št. 15/1 in 15/2, k.o. Lipa (pdf) s programom prodaje (pdf)

– parc. št. 254/11 k. o. Orehovlje (pdf) s programom prodaje (pdf)

– predlog sklepa o oddaji parcele št. 2039 k. o. Opatje selo v zakup (pdf)

– predlog sklepa o odvzemu statusa javnega dobra:

– parc. št. 655/1 in 655/2 obe k. o. Miren ter 160/2 in 160/3 k. o. Rupa (pdf)

– parc. št. 1767/2 k. o. Vojščica (pdf)

Skip to content