15. REDNA SEJA Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v torek, 30.09.2008 ob 18:00 uri

VABILO

na 15. redno sejo občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica

v torek 30.09.2008 ob 18.00 uri

v prostorih občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
 2. Imenovanje overiteljev zapisnika,
 3. Poročilo župana in predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
 4. Obravnava in potrditev osnutka regionalnega prostorskega načrta Čistilna naprava ob Vrtojbici,
 5. Obravnava letnega poročila Javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o. in sprejem sklepa o potrditvi letnega poročila,
 6. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter Vrtojba, Renče Vogrsko in Miren -Kostanjevica (drugo branje),
 7. Obravnava predloga in sprejem sklepa o poroštvu Vodovodom in kanalizaciji, d.d. Nova Gorica,
 8. Obravnava poročila o polletni realizacija proračuna občine Miren-Kostanjevica,
 9. Sklep o najemnini za uporabo zemljišč in prostorov v lasti občine Miren-Kostanjevica,
 10. Predstavitev akcijskega načrta za izvajanje priporočil ob izvedbi notranjega nadzora družbe Refiko d.o.o. ,
 11. Obravnava in sprejem letnega programa športa za 2008,
 12. Obravnava in sprejem sklepa o določitvi dodatnih popustov in olajšav pri plačilu staršev za programe vrtca,
 13. Obravnava predloga in sprejem sklepa o odvzemu statusa javnega dobra,
 14. Pobude in vprašanja svetnikov.

Priloge:

– Zapisnik 14. redne seje, (pdf)

– Osnutek Regionalnega prostorskega načrta za čistilno napravo ob Vrtojbici št. 10114 , sklep (pdf), (pdf), (pdf), (pdf), (pdf), (pdf), (pdf), (pdf), (pdf), (pdf),

– Polletna realizacija proračuna z obrazložitvijo, 1. del (pdf), 2. del (pdf), obrazložitev (pdf)

– Predlog odloka o skupni občinski upravi (pdf) z obrazložitvijo (pdf),

– Poročilo o poslovanju Javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o. (pdf) z predlogom sklepa o potrditvi poročila (pdf),

– predlog sklepa o poroštvu Vodovodom in kanalizaciji, d.d. Nova Gorica z obrazložitvijo, (pdf)

– predlog sklepa o najemnini za uporabo zemljišč in prostorov v lasti občine Miren-Kostanjevica z obrazložitvijo, (pdf)

– akcijski načrt izvajanja priporočil notranjega nadzora, (pdf)

– predlog letnega programa športa za leto 2008 (pdf) z obrazložitvijo (pdf),

– predlog sklepa o določitvi dodatnih popustov in olajšav pri plačilu staršev za programe vrtca (pdf) z obrazložitvijo (pdf) ,

– predlog sklepa o odvzemu statusa javnega dobra pri nepremičnini s parc. št. 215/2 k.o. Vrtoče (pdf)

Vabljeni:

– Svetniki,

– Aleš Vodičar, tajnik,

– Roberta Filipič, višja svetovalka za družbene dejavnosti,

– Blanka Gaber, zunanja sodelavka za okolje in prostor, k točki 4.

– Emil Bratina, odgovorni projektant Projekt d.d., k točki 4.

– Miran Lovrič, direktor Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. k točki 4.

– Boris Korošec, direktor Kraški vodovod Sežana d.o.o., k točki 5.

– Mediji.

V vednost:

 • predsedniki KS,
 • predsednica NO Magda Zorn.

ŽUPAN

Zlatko Martin Marušič

Skip to content