20. REDNA SEJA Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v četrtek 26.02.2009 ob 18:00 uri

VABILO

na 20. redno sejo občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica

v četrtek 26.02.2009 ob 18.00 uri

v prostorih občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
 2. Poročilo župana in predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
 3. Obravnava predloga proračuna za leti 2009 in 2010 – prva obravnava,
 4. Obravnava in sprejem predloga odloka o spremembi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica
 5. Obravnava in sprejem Sklepa o podaljšanju mandata članu sveta Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Nova Gorica – Gasilska enota Nova Gorica
 6. Obravnava in potrditev plana dela in terminskega koledarja sej občinskega sveta za leto 2009,
 7. Obravnava in sprejem predlogov sklepov o prodaji in menjavi nepremičnin ter oddaji nepremičnine v najem
 8. Pobude in vprašanja.

Priloge:

– Zapisnik 7. izredne seje (pdf) , 17. redne seje (pdf) in 19. redne seje (pdf) ,

– Proračunsko gradivo obsega:

 • izhodišča in predpostavke za pripravo predloga proračuna za leti 2009, 2010 z načrtovanimi politikami občine (pdf) ,
 • oceno bilance prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja v prihodnjih dveh letih:

predlog proračuna za leto 2009 in 2010 (pdf)

predlog proračuna za leto 2009 in 2010 – ODHODKI (pdf)

obrazložitve proračuna za leto 2009 (pdf)

obrazložitve proračuna za leto 2010 (pdf)

 • predlog obsega finančnega načrta posameznih KS proračuna v prihodnjih dveh letih

2009 – dodelitev sredstev (pdf), plan financiranja (pdf),

2010 – dodelitev sredstev (pdf), plan financiranja (pdf)

 • kadrovski načrt (pdf)
 • načrt razvojnih programov (pdf) z obrazložitvijo (pdf) ,
 • letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem (pdf) .

– Predlog odloka o spremembi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica (pdf)

– Predlog sklepa o podaljšanju mandata članu sveta Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Nova Gorica – Gasilska enota Nova Gorica (pdf),

– Predlog plana dela in terminskega koledarja sej občinskega sveta za leto 2009 (pdf) ,

– Predlog sklepa o prodaji dela nepremičnine s parc. št. 15/24 k.o. Miren (pdf) s programom prodaje (pdf),

– Predlog sklepa o prodaji dela nepremičnine s parc. št. 657/9 k.o. Miren (pdf) s programom prodaje (pdf) ,

– Predlog sklepa o prodaji nepremičnine s parc. št. 251/13 k.o. Bilje (pdf) s programom prodaje (pdf) ,

– Predlog sklepa o zamenjavi nepremičnine (pdf) s parc. št. 1914/229 za nepremičnino s parc. št. 2212/169, obe k.o. Kostanjevica na Krasu s programom menjave (pdf) ,

– Predlog sklepa o oddaji nepremičnine s parc. št. 941/2 k.o. Miren v najem (pdf) s programom oddaje v najem (pdf)

Skip to content