21. REDNA SEJA Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v ponedeljek 30.03.2009 ob 18:00 uri- preklican datum

 1. redna seja občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica

v ponedeljek 30.03.2009 ob 18.00 uri

v prostorih občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
 2. Poročilo župana in predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
 3. Obravnava in sprejem predloga sklepov spremembe cen vode, odvajanja odpadne in padavinske vode in cene komunalnih storitev čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda za območje občine Miren-Kostanjevica,
 4. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju občine Miren-Kostanjevica,
 5. Obravnava in sprejem soglasja k Pravilniku o sprejemu otrok v vrtce OŠ Miren
 6. Obravnava in sprejem Pravilnika o dodeljevanju socialno-varstvenih pomoči v Občini Miren-Kostanjevica,
 7. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi cene storitve pomoč na domu za leto 2009,
 8. Obravnava in sprejem sklepa o začasnem financiranju,
 9. Obravnava in potrditev plana dela in terminskega koledarja sej občinskega sveta za leto 2009,
 10. Obravnava in sprejem predlogov sklepov o prodaji in menjavi nepremičnin ter oddaji nepremičnine v najem,
 11. Pobude in vprašanja.

Priloge:

– Zapisnik 20. redne seje, (pdf)

– Predlog sklepa (pdf) o določitvi cen vode in odvajanja odpadne in padavinske vode, z obrazložitvijo (pdf) , obrazložitev Vodovodi (pdf)

– Predlog sklepa (pdf) o določitvi cene komunalnih storitev čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda z obrazložitvijo (pdf),

– Predlog Sklepa (pdf) o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju občine Miren-Kostanjevica z obrazložitvijo (pdf), priloga 1, priloga 2, priloga 3,

– Predlog Pravilnika (pdf) o sprejemu otrok v vrtce OŠ Miren z obrazložitvijo (pdf),

– Predlog Pravilnika (pdf) o dodeljevanju socialno-varstvenih pomoči v Občini Miren-Kostanjevica z obrazložitvijo (pdf) ,

– Predlog Sklepa o določitvi cene storitve pomoč na domu za leto 2009 z obrazložitvijo, (gradivo boste prejeli v sredo 25.03.2009),

– Predlog sklepa o začasnem financiranju (pdf)

– Predlog plana dela (pdf) in terminskega koledarja sej občinskega sveta za leto 2009, sklep z obrazložitvijo (pdf) ,

– Predlog sklepa (pdf) o zamenjavi nepremičnine s parc. št. 1914/229 za nepremičnino s parc. št. 2212/169, obe k.o. Kostanjevica na Krasu, s programom menjave (pdf) ,

– Predlog sklepa o oddaji nepremičnine v najem parc. št. 2338 k.o. Vrtojba (pdf) ,

– Predlog sklepa (pdf) o zamenjavi nepremičnine s parc. 656/11 k. o. Miren in št. 656/8 k.o. Miren za nepremičnino s parc. št. 482/5 k.o. Miren s programom zamenjave (pdf) ,

– Predlog sklepa (pdf) o prodaji nepremičnine s parc. št. 1/177 k. o. Opatje selo s programom prodaje (pdf) ,

– Poročilo o opravljenem delu Nadzornega odbora v letu 2008 (pdf)

Skip to content