22. REDNA SEJA Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v sredo 20.05.2009 ob 18:00 uri

 1. redna seja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica,

v sredo, 20. maja 2009 ob 18:00 uri v prostorih Občine Miren-Kostanjevica

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

 

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
 2. Poročilo župana in predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
 3. Obravnava predloga proračuna za leti 2009 in 2010 – druga obravnava.
 4. Obravnava predloga odloka o občinskih cestah v občini Miren-Kostanjevica,
 5. Obravnava in sprejem pravilnika o oddaji občinskih nepremičnin v najem in zakup,
 6. Obravnava in sprejem predloga sklepa o prodaji nepremičnin,
 7. Obravnava in sprejem predloga sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini s parc. 2338 k.o. Vrtojba,
 8. Pobude in vprašanja.

Priloge:

– Zapisnik 21. redne seje (pdf), 8. izredne seje (pdf)

– Proračunsko gradivo obsega:

 • izhodišča in predpostavke za pripravo predloga proračuna za leti 2009, 2010 z načrtovanimi politikami občine (pdf),
 • obrazložitev na dane pripombe na predlog proračuna za leti 2009, 2010 v javni razpravi (pdf)
 • oceno bilance prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja v prihodnjih dveh letih (pdf) odhodki (pdf)
 • predlog obsega finančnega načrta posameznih KS proračuna v prihodnjih dveh letih, plan financiranja 2009, 2010, dodelitev sredstev 2009, 2010,
 • kadrovski načrt (pdf)
 • načrt razvojnih programov (pdf) z obrazložitvijo (pdf),
 • letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem (pdf),
 • odlok o proračunu 2009 (pdf),
 • odlok o proračunu 2010 (pdf).

– Predlog odloka o občinskih cestah v občini Miren-Kostanjevica (pdf) z obrazložitvijo (pdf),

– Predlog pravilnika o oddaji občinskih nepremičnin v najem in zakup (pdf) z obrazložitvijo,

– Predlog sklepa za odkup zemljišča parc. št. 28/1 in 28/23 k.o. obe Miren (pdf) ,

– Predlog sklepa za zamenjavo nepremičnin s parc št. 959/11 in 959/12 obe k.o. Miren (pdf) s programom menjave (pdf),

– Predlog sklepa o prodaji nepremičnin s parc. št. 454, 457, 461, 463, 464, 467, 468/1, 472, 473 in 475 vse k.o. Bilje (pdf), s programom prodaje (pdf),

– Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 2338 k.o. Vrtojba (pdf),

– Navodilo o pripravi zapisnika občinskega sveta.

Skip to content